Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:482 (2015-2016)
Innlevert: 25.01.2016
Sendt: 25.01.2016
Besvart: 29.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Digitalisering av domstolene og videoopptak av rettssaker vil gi en radikal effektivisering og trolig økt rettsikkerhet. Det fremstår derfor som paradoksalt at domstolene får ytterligere innsparingskrav og samtidig mangler midler til å rulle ut digitalisering og investering i videoutstyr for opptak av rettsaker og videokonferanser for vitner og videooverføring fra fengsel.
Når vil statsråden sørge for at domstolene kan ta i bruk ny teknologi for å effektivisere og samtidig øke rettssikkerheten?

Begrunnelse

Tinghuset i Bergen er én av 25 rettsaler oppgradert med overføring- og opptaksmuligheter og har fire rullende videosett som de kan transportere rundt i de vernede lokalitetene.
Det har vært en pilot på digitalisering men ingen midler til å rulle det ut. De fleste europeiske land har slik utstyr og praksis.
Digitalisering og opptak av rettsaker vil endre arbeidsmetodikken, men også ha et stort effektivitetspotensial, med mindre behov for transport, raskere saksbehandling og at rettsaker i 2. instans kan bruke opptak av avhør av vitner og dermed kanskje øke rettsikkerheten samtidig som domstols ressursene blir brukt mer effektiv.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er glad for at effektivisering og forbedring norske domstolers arbeidsmetoder står høyt på agendaen i Domstoladministrasjonen (DA). Jeg har fulgt med interesse de prøveprosjektene som nå pågår i DA og i flere av Norges domstoler. Regjeringen er opptatt av at kapasiteten og rettssikkerheten i domstolene skal styrkes gjennom digitalisering og modernisering. Derfor har er det bevilget totalt 110 mill. kroner over statsbudsjettet siden 2014 til utvikling av nye saksbehandlingsløsninger i domstolene.
Det vil være behov for ytterligere tiltak for å gjøre saksbehandlingen i domstolene og kommunikasjonen mellom domstolene og eksterne aktører fulldigital. Jeg har en god dialog med DA om dette temaet. Digitalisering av domstolene må også sees i sammenheng med domstolstrukturen. Digitalisering forutsetter at den enkelte domstol har digital kompetanse og en evne og vilje til å ta i bruk nye digitale løsninger. Med dagens domstolstruktur vil det trolig være vanskelig å gjøre alle landets domstoler fulldigitale på en tilstrekkelig kostnadseffektiv måte og oppnå effektivitetsgevinstene som vi alle ønsker.
Regjeringen vil komme tilbake til eventuelle bevilgninger til digitalisering i domstolene i den ordinære budsjettprosessen.