Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:483 (2015-2016)
Innlevert: 25.01.2016
Sendt: 25.01.2016
Besvart: 29.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det gamle tinghuset i Bergen med sine åpne løsninger har en utfordrende sikkerhetssituasjon. Det gjelder for alle som ferdes i bygget, så som ofre, vitner, tiltalte, parter i sivile saker, dommere, ansatte og andre ærend så som f.eks. giftemål. Stikkontroller har avslørt kniver og slagvåpen. Det stramme budsjettet gir ikke mulighet til å betjene sikkerhet ved inngangen.
Når og hvordan vil statsråden sørge for nødvendig og permanent sikkerhetstiltak ved inngangen til Bergen tinghus?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 og 2016 bevilget til sammen 7 mill. kroner til arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for Bergen tinghus. Sikkerhet er ett av mange spørsmål som berøres i utredningen. Arbeidet er i rute og vil gi et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere hvordan utfordringene med dagens tinghusløsning best kan løses.
Domstolenes driftsbudsjett er på 2,1 mrd. kroner i 2016. Det er Domstoladministrasjonen (DA) som foretar de nødvendige prioriteringer innenfor denne rammen, når annet ikke fastsettes gjennom Stortingets budsjettbehandling. Regjeringen har tillit til at Domstoladministrasjonen prioriterer domstolenes ressurser på en god måte.