Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:488 (2015-2016)
Innlevert: 25.01.2016
Sendt: 26.01.2016
Besvart: 02.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Mener statsråden at Politidirektoratets fremstilling av sokkelberedskapen og betydningen av operasjonssentralens rolle er i samsvar med Stortingets vedtak om at sokkelberedskapen fortsatt skal ligge til Kristiansund, og hvilken kompetanse og ansvar i tilknytning til sokkelansvaret blir liggende i Kristiansund slik at politiets tilstedeværelse i Kristiansund skiller seg fra andre tjenestesteder i politidistriktet?

Begrunnelse

Jeg viser til stortingsrepresentant Pål Farstads spørsmål til statsråden i dokument 15:115 (2015-2016), om hvordan statsråden vil sikre at sokkelansvaret, både den operasjonelle og den strategiske ledelsen, forblir i Kristiansund, i tråd med Stortingets vedtak og uavhengig av administrasjonssted. I statsrådens svar heter det at «Stortingets vedtak om opprettholdelse av lokalisering og kompetanse, samt geografiske ansvarsgrenser knyttet til kontinentalsokkelen er påpekt spesielt i oppdragsbrevet.»
Nå er det klart at politidistriktets administrasjonssted blir Ålesund og det vil også bety at operasjonssentralen legges hit. I forbindelse med offentliggjøring av administrasjonssted skriver Politidirektoratet om sokkelberedskapen på sine nettsider. Det fremgår her at det er operasjonssentralen som er det viktigste elementet i sokkelberedskapen. Blant annet heter det: «Det viktigste elementet for operativ styring og politiinnsats som faller inn under sokkelansvaret er etter Politidirektoratets vurdering operasjonssentral med tilstrekkelig bemanning, kompetanse og støtteverktøy, samt kjent og øvet planverk i hele det operative apparatet i distriktet».
Undertegnede er enig i at operasjonssentralen spiller en viktig rolle, men sokkelberedskap består av mye mer enn bare det som skjer på operasjonssentralen.
Stortinget har bestemt at sokkelberedskapen fortsatt skal ligge i Kristiansund. Slik undertegnede ser det må dette bety at tjenestestedet i Kristiansund skiller seg fra andre tjenestested i politidistriktet, både hva gjelder kompetanse og ansvar.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Gjennom Nærpolitireformen blir operasjonssentralenes kapasitet betydelig styrket og nærheten til politimesteren sikrer grunnlaget for en god operasjonell og ikke minst strategisk ledelse. Ved utvidelse av oppgavetilfang legges det til grunn at politimesterne sikrer at det bygges kompetanse ved operasjonssentralene, slik at de settes i stand til å løse sitt oppdrag.
Justis- og beredskapsdepartementet har i oppdragsbrev til Politidirektoratet pekt på at fagmiljøer innenfor eksempelvis etterforsking og spesielle beredskapsoppgaver kan plasseres andre steder enn der politidistriktets administrasjon er lokalisert. Politidirektoratet har, i samme orientering som representanten Nybø viser til, fremholdt at det eksisterende fagmiljøet innenfor kontinentalsokkelsaker utover operasjonssentralen i utgangspunktet ikke er tenkt flyttet fra Kristiansund.
Jeg ser representantens bekymring knyttet til begrepet «ikke er tenkt flyttet fra Kristiansund». I nevnte oppdragsbrev til Politidirektoratet har jeg skrevet følgende om sokkelansvaret: «Dagens lokalisering og kompetanse, samt geografiske ansvarsgrenser, opprettholdes». Jeg vil følge opp denne føringen overfor Politidirektoratet.