Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:489 (2015-2016)
Innlevert: 25.01.2016
Sendt: 26.01.2016
Besvart: 01.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hvor mange barn fikk i 2015 ikke barnehageplass fra fylte 1 år, og finnes det tall på hvor lenge de som ikke får plass i gjennomsnitt må vente?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Den lovfestede retten til plass i barnehage trådte i kraft 1. januar 2009. Av barnehagelovens § 12a fremgår det at barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, etter søknad har rett til å få plass i barnehage fra august. Regjeringen sendte 18. januar 2016 forslag til endring i barnehageloven på høring. Forslaget innebærer at barn født i september eller oktober skal få rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.
Barnehagestatistikk for 2015 blir publisert av SSB 15. mars 2016. Det foreligger derfor ennå ikke tall på hvor mange 1- åringer som gikk i barnehage i 2015. Per 1.1.2015 var det om lag 60 000 1-åringer i landet, og av disse hadde, per desember 2014, 41 145 barnehageplass. Hvor mange av disse som fikk plass fra fylte 1 år foreligger det ingen oversikt over. Per desember 2014 rapporterte kommunene om totalt 3 145 1-åringer som ventet på barnehageplass, hvorav 1 882 var født etter 31. august. Hvor mange av disse som fikk plass i løpet av våren 2015 finnes det ingen nasjonal oversikt over, og Kunnskapsdepartementet har ikke statistikk over gjennomsnittlig ventetid på barnehageplass etter at barnet har fylt 1 år.
I 2014 innhentet Kunnskapsdepartementet noe informasjon om bl.a. ventetid gjennom en spørreundersøkelse utført av TNS Gallup. Hovedformålet med undersøkelsen var å gi departementet et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere anslag for endringer i etterspørselen etter barnehageplasser når maksimalprisen endres, samt undersøke foreldrenes reelle ventetid for en barnehageplass og deres faktiske ønsker dersom de selv kunne valgt tidspunkt for barnehagestart. Undersøkelsen indikerte at flertallet av foreldrene får barnehageplass på ønsket tidspunkt, men at andelen har gått noe ned for barn født i 2012 sammenlignet med barn født i 2008. Blant de som ikke fikk plass på ønsket tidspunkt var det flere som hadde oppstart etter ønsket tidspunkt enn før ønsket tidspunkt. Undersøkelsen indikerte videre at ventetiden for de som fikk plass senere enn ønsket tidspunkt var blitt noe redusert de siste årene. Disse funnene er noe usikre da de er basert på relativt små utvalg.