Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:491 (2015-2016)
Innlevert: 26.01.2016
Sendt: 26.01.2016
Besvart: 02.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Stortinget har forutsatt at ventetiden for avhør av barn ved barnehusene skal gå ned.
Hva er gjennomsnittlig ventetid for avhør av barn ved de ulike barnehusene per i dag, og hva var ventetiden ved de ulike barnehusene før forskriften, der ansvaret ble lagt til politiet, trådte i kraft i fjor høst?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Arbeidet med å beskytte barn har høy prioritet. Regjeringen arbeider kontinuerlig og systematisk for å styrke barns rettsikkerhet og for at hjelpen til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep er godt koordinert. Statens barnehus står helt sentral i dette arbeidet.
Politidirektoratet rapporterer at det har vært en dobling av antall avhør siden 2013. Blant annet på grunn av et stadig økende antall anmeldte saker har det vært en utfordring å holde ventetiden fra anmeldelse til gjennomført avhør innenfor de frister som er satt i gjeldende lovverk. Det er derfor de siste to årene gjennomført en rekke tiltak for å få ned ventetiden for avhør av barn og særlig sårbare voksne. Blant annet er barnehusenes og politidistriktenes arbeidsprosesser forbedret i disse sakene. Fristbrudd har vært tema på samtlige politisjefmøter siden april 2014. Høsten 2015 ble det ført tilsyn med samtlige barnehus og utarbeidet en egen virksomhetsinstruks. Det er imidlertid fortsatt behov for å styrke kapasiteten og arbeidsprosessene både ved barnehusene og i politidistriktene.
I 2016 har vi styrket barnehusene med til sammen 83 millioner. Av disse midlene er 10,5 millioner kroner satt av til etablering av nytt barnehus i Østfold. 34,5 millioner kroner skal benyttes til å styrke bemanningen ved barnehusene og 38 millioner kroner er øremerket til innføring av ny avhørsmodell og styrking av etterforskningen av overgrepssaker mot barn.
Da den nye avhørsmodellen om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner trådte i kraft 2. oktober 2015, ble fristene for når avhør skal gjennomføres endret. Fristen er nå én uke i de akutte sakene, to uker i de andre mest alvorlige sakene og tre uker i de resterende sakene.
I forbindelse med overgangen til tilrettelagte avhør innførte Politidirektoratet et nytt system for månedlig rapportering av gjennomførte avhør. Tidligere ble ventetid kun oppgitt i gjennomsnitt eller median, men ved bruk av gjennomsnittlig ventetid kan for eksempel én enkelt sak med lang ventetid gi store utslag når gjennomsnitt beregnes. Median vil være et bedre sentralmål etter som denne verdien ikke er like sårbar ved ekstremverdier. Et sentralmål vil imidlertid si lite om i hvilken grad fristene overholdes. Derfor har Politidirektoratet i det nye rapporteringssystemet lagt vekt på hvor stor andel av avhørene som gjennomføres innen frist.
Ifølge tall fra Politidirektoratet ble det gjennomført 409 førstegangsavhør i desember 2015. 41 prosent av førstegangsavhørene ble gjennomført innenfor frist både i november og desember 2015. 34 prosent av avhørene ble gjennomført innen frist i oktober 2015.
Antall avhør gjennomført innen frist var betydelig lavere i september 2015, måneden før ny avhørsmodell ble innført. Det ble denne måneden til sammen rapportert 366 avhør. Rapporteringen fra Politidirektoratet viser at 20 prosent av avhørene ble gjennomført innen frist denne måneden. Tallene for andre tertial 2015 (mai til september) var 21 prosent.
For å få et ytterligere sammenligningsgrunnlag har Politidirektoratet også beregnet gjennomsnitt og median for desember måned 2015. Gjennomsnittlig ventetid fra vitnet ble registrert i saken til et tilrettelagt avhør ble gjennomført var 20,6 dager for alle førstegangsavhør. Medianverdien for ventetiden var 14 dager i desember 2015. Til sammenligning var gjennomsnittlig ventetid, ifølge tall fra Politidirektoratet, 51,7 dager i september 2015. Medianverdien var 36 dager. Politidirektoratet understreker at det kan være unøyaktigheter i statistikkgrunnlaget og tallmaterialet må derfor leses med den reservasjonen.
Tallene fra Politidirektoratet indikerer en positiv utvikling etter innføringen av ny avhørsmodell. Flere avhør gjennomføres nå innen frist. Små volum gjør imidlertid tallene sårbare for kortsiktige svingninger og må derfor tolkes med en viss varsomhet. Politiet når dessverre ikke lovens frister slik situasjonen er i dag. Jeg vil fortsatt følge denne utviklingen nøye og har bedt politidirektoratet utarbeide en realistisk plan for å sikre at lovens krav oppfylles så raskt som mulig. Det er videre planlagt en rekke ytterligere tiltak i 2016 som skal bidra til varig måloppnåelse for tilrettelagte avhør.