Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:492 (2015-2016)
Innlevert: 26.01.2016
Sendt: 26.01.2016
Besvart: 02.02.2016 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det vises til svar på skriftlig spørsmål nummer 429. Her er det satt opp en tabell med diverse poster tilsvarende cirka 4 milliarder kroner som har fått navnet «tiltakspakke». Her ser det ut som det er brukt betydelig kreativitet for hva som er lagt inn i pakken og vi har vanskeligheter med å finne igjen alle postene i budsjettdokumentene.
Kan statsråden legge frem en konkretisering av pakken tilsvarende det som ble gjort da den rødgrønne regjeringen 26.01.2009 la frem tiltakspakken under finanskrisen?

Begrunnelse

Det er i dag 26.01.16 akkurat 7 år siden den regjeringen Stoltenberg 2 la frem sin tiltakspakke på 20 milliarder kroner mot finanskrisen. Denne pakken var svært konkret. Følgende fylkesoversikt for samferdsel kan tjene som eksempel: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fylkesvis-oversikt--forslag-og-tiltak-i-/id543764/
I den pakken som statsråden presenterte i sitt svar på skriftlig spørsmål 429 kan det se ut som helt ordinære budsjettposter blant annet rettet inn mot flyktningsituasjonen er tatt med i «tiltakspakken». Det er også vanskelig å finne igjen tallene for samferdsel i budsjettdokumentene.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg har gitt en konkret redegjørelse for innholdet i tiltakspakken på 4 mrd. kroner i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 429.
I motsetning til regjeringen Stoltenberg II, som i januar 2009 la fram en egen proposisjon om endringer i det vedtatte statsbudsjettet for 2009, la regjeringen Solberg fram tiltakspakken for økt sysselsetting som del av det opprinnelige budsjettforslaget for 2016 i Prop. 1 S (2015 2016).
Utgiftene til de enkelte tiltakene i tiltakspakken ble foreslått bevilget på en rekke poster i statsbudsjettet for 2016. Samtidig ble det i budsjettforslaget for 2016 foreslått bevilgninger til ulike formål på disse budsjettpostene som ikke var knyttet til tiltakspakken for økt sysselsetting. Dette innebærer at Regjeringens samlede bevilgningsforslag på disse poster i budsjettforslaget for 2016 bestod av både utgifter til tiltak i tiltakspakken og av utgifter til andre formål på samme budsjettpost.
Etter det opprinnelige budsjettframlegget var det nødvendig å legge fram et tilleggsnummer om økte bevilgninger som følge av økt antall asylankomster mv. I både tilleggsnummeret og i budsjettforliket ble det innarbeidet endringer på poster i statsbudsjettet som også var berørt av tiltakspakken. Enkelte endringer på disse postene var direkte knyttet til tiltak i Regjeringens tiltakspakke, mens andre endringer ikke var direkte knyttet til tiltakspakken.
I mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 429 har jeg redegjort for status for tiltakspakken etter Stortingets behandling av budsjettet for 2016. For en nærmere redegjørelse for de enkelte tiltakene i tiltakspakken, vises det til omtale i Prop. 1 S (2015 2016), Prop. 1 S (2015 2016) Tillegg 1 og innstillingene fra stortingskomiteene om endringer i Regjeringens samlede budsjettforslag.