Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:499 (2015-2016)
Innlevert: 29.01.2016
Sendt: 29.01.2016
Besvart: 09.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): I sitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 429 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad skriver finansministeren at det er bevilget 480 mill. kroner til vedlikehold og fornying av jernbanen, 340 mill. kroner til vedlikehold av riksvegnettet og 200 mill. kroner til fornyings- og programområdetiltak på riksveg.
Kan statsråden spesifisere til hvilke prosjekter og hvor i landet disse midlene skal brukes?

Begrunnelse

Den vanskelige tiden norsk økonomi nå er inne i fordrer handlekraft og aktivitet fra regjeringens side. Med stadig økende arbeidsledighet, særlig på Vestlandet, er det maktpåliggende at politiske myndigheter iverksetter tiltak for å bedre situasjonen på sysselsettingsområdet. Stortingsrepresentant Pollestad og andre har tidligere etterlyst slike tiltak, og regjeringen har svart at det foreligger en tiltakspakke på til sammen om lag fire mrd. kroner. Det konkrete innholdet i denne pakken har det likevel vist seg å være vanskelig for regjeringen å konkretisere. I det tidligere omtalte svaret til representant Pollestad blander finansministeren, etter hva jeg kan se, sammen tall både fra budsjettforslaget, tilleggsproposisjonen og budsjettforliket; og kun få av tiltakene er spesifisert. Det er således på bakgrunn av dette svaret vanskelig å danne seg et bilde både av totaliteten i tiltakspakken og av hvilke tiltak som faktisk planlegges gjennomført. Jeg ønsker derfor å be samferdselsministeren konkretisere de delene av tiltakspakken som faller inn under hans ansvarsområde.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg har merket meg at Senterpartiet i debatten om arbeidsledighet, har vært svært opptatt av å skille ut innholdet i tiltakspakken fra samferdselsbudsjettet totalt sett. La meg derfor minne om at bevilgningene til samferdselsformål har økt kraftig, og spesielt til den type aktiviteter som raskt gir sysselsettingseffekt. Mens bevilgninger til vedlikehold og fornying av vei og jernbane lå flatt på rundt 5 mrd. kroner de siste årene under forrige regjering, så er tilsvarende nivå på rundt 9,2 mrd. kr for 2016. Det er en vesentlig økning, hvorav mesteparten ikke defineres innen tiltakspakken. Innenfor samferdselsetatene opplever man nå et vedlikeholdsetterslepet reduseres, etter mange år med økende forfall.
For Samferdselsdepartementet utgjorde tiltakspakken i alt 1 108 mill. kr. I Prop. 1 S (2015-2016) ble det redegjort for at tiltakspakken omfatter følgende tiltak innenfor kystforvaltning, jernbane og veg:

- Vedlikeholde fyrstasjoner og fjerne eierløse blåskjellanlegg for 50 mill. kr.
- Utbedre stormskader på fiskerihavner på Vestlandet og i Nord-Norge for 38 mill. kr.
- Fornyingstiltak på Vossabanen for 150 mill. kr, Jærbanen for 110 mill. kr og vedlikehold og fornyingstiltak for øvrig på jernbanen for 220 mill. kr. De konkrete tiltakene omfatter ballastrensing, fornying av kontaktledninger, skinnebytte, sporveksler og ulike tiltak for underbygging av jernbanen (grøfting og drenering).
- Vedlikehold av riksvegnettet, dvs. reasfaltering og annet vedlikehold for 340 mill. kr
- Fornyingstiltak på vegnettet for 200 mill. kr.

I Stortingets behandling av statsbudsjettet ble det gjort endringer i tiltakspakken sammenlignet med Regjeringens budsjettforslag for budsjettåret 2016. Bevilgningen til vedlikehold i regi Statens vegvesen er blitt noe redusert, mens bevilgningen til Jernbaneverket er økt. I tillegg ble Vegvesenets satsing på rassikring og sykkelveier økt. Sistnevnte har også sysselsettingseffekt, selv om det ikke var en del av den opprinnelige tiltakspakken.
Jeg minner om at fra 2015 til 2016 er bevilgningen til Statens vegvesen (kap. 1320) økt med om lag 2,3 mrd. kr. I tillegg kommer en bevilgning på 1,3 mrd. kr til Nye Veier AS, dvs. en økning i bevilgningene til Vegformål med i alt 3,6 mrd. kr fra 2015 til 2016. Dette utgjør en økning på 13,6 pst. Til sammenligning innebar siste budsjettforslaget for 2014 fra Regjeringen Stoltenberg II en økning på 1,7 mrd. kr til Vegformål fra saldert budsjett 2013. Dette utgjør en økning på 8,1 pst. fra et initielt lavere nivå. Det høye nivået på vegbevilgningene i 2016 vil bety oppdrag både for små og store virksomheter, og vil gi en betydelig stimulans til økt sysselsetting.