Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:501 (2015-2016)
Innlevert: 29.01.2016
Sendt: 29.01.2016
Besvart: 08.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Vil statsråden ta initiativ til å få utsatt implementeringen av "Taxi Management Control System" til hele sakskomplekset har blitt vurdert og behandlet?

Begrunnelse

Avinor har varslet implementering av det såkalte "Taxi Management Control System" på flyplassene Sola og Flesland. Dette har vakt sterke reaksjoner i taxinæringen. Norges taxiforbund har gitt uttrykk for at den foreslåtte ordningen er uakseptabel, og etterlyst initiativ fra statsråden i denne sammenheng. (deres journalnr. 15/721-46) Den viktigste innvendingen mot "Taxi Management Control system" slik ordningen så langt er presentert, er at Avinor ikke har rett til å utestenge taxinæringen fra lufthavnens infrastruktur, med mindre næringen aksepterer de vilkår som Avinor legger opp til. Varslet om implementering av systemet finner sted uten formelt grunnlag, og hvor det nærmere innhold i det vilkårsregimet Avinor vil avkreve sentralene/løyvehaverne som betingelse for adgang til lufthavnens infrastruktur, fortsatt heller ikke er avklart.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Avinor har ansvar for å tilrettelegge for en effektiv og sikker trafikkavvikling for taxi og annen kollektivtransport ved lufthavnene. Ved noen lufthavner er det derfor etablert venteplasser, oppholdsrom og systemer for kø-styring. Avinor har videre ansvar for å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre på de enkelte lufthavnene. Det er tidligere innført taxisystemer på Oslo lufthavn i 1998, på Trondheim lufthavn i 2006, på Tromsø lufthavn i 2012 og på Bodø lufthavn i 2014.
Avinor har nå valgt å etablere taxisystemer i Bergen, Stavanger og Kristiansand, og har foreslått at kostnader ved dette finansieres i tråd med etablert praksis. Jeg har ingen merknader til dette.
Stortinget har lagt til grunn at Avinor skal være selvfinansierende. Det er derfor etablert praksis at kostnader ved taxisystemer finansieres ved avtaler med brukerne om å betale et vederlag som skal dekke Avinors kostnader. Avinor skal ikke tjene penger på ordningen. Jeg viser til at prinsippene for dette ble avklart i brev til Norges Taxiforbund datert 11.10.2006 fra daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete.