Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:502 (2015-2016)
Innlevert: 29.01.2016
Sendt: 29.01.2016
Besvart: 05.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Har regjeringen spilt inn noen forslag til endringer i Europakommisjonens forslag til revisjon av våpendirektivet, og i tilfelle hvilke forslag til endringer?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på skriftlige spørsmål nr. 470 om Europakommisjonens forslag til revisjon av våpendirektivet.
Både Finland og Sverige har foreslått endringer i forslaget og gått i mot forbudet mot privat eie av helautomatiske og visse halvautomatiske våpen, med utgangspunkt i Finlands forsvarsevne og at landet bygger på allmenn verneplikt. Også i Sverige er det bekymring for hva det nye direktivet kan bety for jegere og sportsskyttere.
Mange av bekymringene forslaget vekker i Sverige og Finland vil gjelde også i Norge. Svaret på skr. spm. 470 tyder på at regjeringen ikke har gjort seg opp noen formening om hvordan forslaget kan påvirke norsk våpenlovgivning, men sitter passivt og venter på at Europaparlamentet og Kommisjonen sluttbehandler saken.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Norge har spilt inn noen innledende overordnede merknader til enkelte endringsforslag i våpendirektivet. Vi støtter Europakommisjonens initiativ for å styrke arbeidet mot ulovlige skytevåpen og mener det er viktig å ha regler som effektivt forebygger ulovlig innehav og bruk av skytevåpen. Videre har vi blant annet understreket at reglene må knyttes til de områder som utgjør en alvorlig trussel mot den offentlige sikkerhet, slik at tiltakene fortsatt er forholdsmessige for den store gruppen jegere, skyttere og våpensamlere som kan bli berørt av forslaget.
Videre har vi vist til at flere av forslagene vil innebære store administrative kostnader for medlemsstatene og at det bør vurderes om disse forslagene er forholdsmessige og effektive med henblikk på å forebygge ulovlig våpenbruk.
Når det gjelder forslagene til regulering av halvautomatiske våpen, er dette også et tema som vil bli regulert i den nye våpenloven som er under arbeid.