Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:506 (2015-2016)
Innlevert: 29.01.2016
Sendt: 29.01.2016
Besvart: 04.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Vil statsråden vurdere å endre fordelingsnøkkelen for kommunenes kostnader knyttet til abonnementsordningen for Tetra-terminaler, slik at det i større grad blir tatt hensyn til størrelse, antall innbyggere og det kommunale brannvesenets organisering i kommunene, samt vurdere om kommunene samlet sett bør betale mindre for nødnettet?

Begrunnelse

I forbindelse med innføringen av nytt nødnett er det etablert en ny abonnementsordning for Tetra-terminaler for ansatte i det kommunale brannvesen. Kostandene knyttet til dette blir fordelt etter nærmere gitte kriterier.
Det man ser er at ordningen er langt billigere for brannvesen i folkerike kommuner, som har kasernert brannvesen, fordi de har behov for færre terminaler sett hen til innbyggertall. De kommunene som har brannvesen basert på deltidsstillinger, må erfaringsmessig ha flere abonnement blant annet av hensyn til hjemmevaktsordingene. I praksis medfører dette at kostandene har blitt dramatisk mye høyere for typisk distriktskommuner med lavt folketall og spredt bebyggelse.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Abonnementsordningen, også kalt brukerbetalingsordningen, for bruk av Nødnett har vært forelagt Stortinget flere ganger, senest gjennom behandling av St.prp. nr. 100 S (2010-2011) «Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge», jfr. Innst. 371 S (2010-2011). Stortinget har forutsatt at nødetatene skal betale driftsutgiftene til Nødnett etter hvert som dette bygges ut og tas i bruk, og at utgiftene skal dekkes innenfor etatenes til enhver tid gjeldende budsjettrammer. Abonnementsinntekter fra nødetatene skal dekke kostnader til drift av Nødnett, herunder drift og vedlikehold av nettet, leie av datalinjer for kjerne- og radionett samt leie av basestasjonsplasser.
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) arbeider nå, på oppdrag fra JD, med en gjennomgang av abonnementsordningen. I en slik gjennomgang vil det også være naturlig å vurdere de problemstillingene som representanten tar opp.
Med bakgrunn i Stortingsbehandlingene referert over skal DNK utrede hvordan abonnementsordningen kan utvikles for å styrke beredskapen. Viktige hensyn i en slik utredning er å skape et levedyktig Nødnett over tid, samtidig som ordningen oppfattes som kundevennlig, rettferdig og effektiv.
Jeg avventer resultatet av denne utredningen og vil når denne foreligger be om innspill på de ulike modellene for brukerbetaling. Justis- og beredskapsdepartementet har jevnlige kontaktmøter med kommunesektorens interesseorganisasjon KS hvor bl.a. slike problemstillinger drøftes. Det vil være naturlig at KS også involveres i utviklingen av abonnementsordningen som representant for en av de største brukergruppene i Nødnett.