Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:509 (2015-2016)
Innlevert: 29.01.2016
Sendt: 01.02.2016
Besvart: 08.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Gjenvinning og gjenbruk av asfalt kan være et bidrag til å redusere de norske klimautslippene innen transportsektoren. Dette ble tatt til orde for under Asfaltdagen 2016 hvor en aktør i bransjen, Velde AS, presenterte mulighetene et gjenvinningsanlegg kan gi.
Hva vil statsråden gjøre for å få alle aktører til å jobbe sammen og at Statens Vegvesen kan være ledende aktør i å utvikle og øke mulighetene for gjenbruk i asfaltproduksjonen i Norge?

Begrunnelse

Asfaltbransjen med Norsk Bergindustri som organisasjon opplever at Statens Vegvesen er i ferd med å innføre store begrensninger på asfaltgjenbruk og muligheten til CO2-reduksjoner samtidig som Norge har forpliktet seg på å redusere sin klimautslipp gjennom Kyoto-avtalen. Norsk Bergindustri støtter medlemsbedriftene som bidrar til en reduksjon og er positive til etablering av gjenvinningsanlegg. Samtidig oppfattes det som om Statens Vegvesen hindrer en utvikling gjennom å legge sterke begrensninger til muligheten for gjenbruk av asfalt. Statens Vegvesen blir av bransjen oppfattet som å være i utakt med samfunnets vilje, mens land som Nederland, Sveits og Tyskland kan vise til gode resultater med høy gjenvinningsgrad av asfalt. Asfaltbransen med Norsk Bergindustri i spissen ønsker økt ambisjonsnivå slik at Norge kan oppfylle sine miljøforpliktelser.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Miljø- og ressursbetraktninger i asfaltarbeidet er viktig. Dette er et av temaene vi drøfter med Statens vegvesen ved ulike anledninger. Jeg har også kontakt med asfaltaktørene, både i møter og befaringer. Flere av aktørene er opptatt av å øke andelen gjenvunnet asfalt. Dette stiller jeg meg positiv til.
I 2001 etablerte asfaltbransjen på eget initiativ Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning (KFA). KFA er en frivillig bransjeordning for å sikre at returasfalt blir registrert, tatt vare på og gjenbrukt på optimal måte. Ordningen finansieres av et gebyr på bindemiddelet bitumen i asfalten. Statens vegvesen er medlem av foreningen og sitter i styret.
Fra Statens vegvesens fagmiljø opplyses det at de arbeider mye med de tekniske og kvalitetsmessige sidene ved gjenbruk. Det må presiseres at resirkulert asfalt er et delmaterial på linje med andre steinmaterialer der alle krav til egenskaper skal tilfredsstilles. Dette blir mer kritisk for vegdekkets levetid jo høyere trafikken er. Den største andelen returasfalt kommer i form av oppgravde asfaltflak, vrakmasser, spill og overskuddsmasser fra produksjon, og har usikker sammensetning og kvalitet. Gitt vanskelighetene man har med å kontrollere kvaliteten på resirkulert asfalt, vil økende tilsettingsandel gi økende usikkerhet om kvaliteten på vegdekket.
Ut fra ressurs- og miljøhensyn er det helt avgjørende at man gjenbruker resirkulert asfalt på en slik måte at levetiden til vegdekket ikke reduseres. En eventuell reduksjon av dekkelevetiden på grunn av lavere asfaltkvalitet vil raskt spise opp og overskygge de ressurs- og miljømessige fordelene ved gjenbruk. Eksempelvis vil kun ett års redusert dekkelevetid tilsvare 6 – 15 % økt hyppighet i dekkefornyelse. Statens vegvesen har et omfattende system for oppfølging av dekkelevetid på vegnettet. Dette er det viktigste verktøyet for å følge utviklingen av dekketilstanden over tid og brukes som grunnlag for å justere etatens asfaltspesifikasjoner, også når det gjelder gjenbruk.
Statens vegvesen har satt noen grenser for andelen returasfalt i ny asfalt. Disse begrensningene er betydelig mer liberale enn i for eksempel Sverige og Danmark. Grenseverdiene er differensierte opp til 40 prosent tilsetting i ny asfalt. Innenfor disse grensene er det fullt mulig å sørge for gjenbruk av all returasfalt på en miljømessig god måte uten å risikere redusert levetid på vegdekket. Det oppfordres til gjenbruk i alle etatens kontrakter, og begrensningene er ikke i strid med overordnede mål om hensyn til ressursgjenvinning, energiøkonomisering og miljøhensyn.
De siste årene har det vært stor oppmerksomhet på den eksponeringen som asfaltarbeidere utsettes for fra avgasser fra asfaltproduksjonen. Arbeidstilsynet har pålagt asfaltindustrien en generell reduksjon i produksjonstemperaturen av hensyn til arbeidernes helse. Dette vil også gi lavere CO2-utslipp. Statens vegvesen har bidratt med incentiver for dette. Det foreligger imidlertid ikke erfaringer med i hvilken grad det er mulig å redusere produksjonstemperaturen når man skal blande inn gammel asfalt.