Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:513 (2015-2016)
Innlevert: 02.02.2016
Sendt: 02.02.2016
Besvart: 09.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil samferdselsministeren gripe inn og sørge for at rullebanen på Banak beholder sin nåværende lengde?

Begrunnelse

Det har over lengre tid vært uro knyttet til signalene fra myndighetene om å kutte lengden på rullebanen til Lakselv lufthavn. Det er ventet at Avinor skal ta en beslutning i saken i løpet av februar. Lengden på rullebanen har stor betydning for kommunens og fylkets mulighet til å videreutvikle reiselivsnæringa (herunder cruisetrafikk) og flyfrakt av sjømat. I tillegg er rullebanen viktig for beredskapen. Beslutningen om å bevare dagens lengde eller ikke er derfor en beslutning med potensielt store konsekvenser for nærings- og samfunnsutviklingen regionalt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Avinor opplyser at dagens rullebane på Lakselv lufthavn, Banak er 2800 meter lang og har behov for oppgradering og vedlikehold. Flyene som benyttes i helårs ruteflyging på Banak, kan operere på kortere rullebanelengder. Siden den lange rullebanen sjelden tas i bruk, har Avinor valgt å vurdere ulike alternativer for investeringer i rullebanen og driftsmodell for lufthavnen.
Ifølge Avinor medfører ingen av de alternativene som Avinor vurderer, fysisk fjerning av dagens rullebane. Alternativene som vurderes, omfatter derimot å endre plasseringen av rullebaneterskelen, instrumentering og belysning. Avinor vurderer å tilpasse investeringer og drift i forhold til trafikken som forventes. Dersom det er behov for det, vil Avinor uansett i fremtiden kunne foreta ytterligere investeringer for å ta i bruk maksimal rullebanelengde (2800 m).
Avinor er organisert som et aksjeselskap, og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer innenfor gjeldende finansielle rammevilkår. Jeg forventer at Avinor fatter en beslutning om investering og drift av Banak i tråd med samfunnsoppdraget, som er å ivareta samfunnets og passasjerenes behov på en effektiv måte.