Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:515 (2015-2016)
Innlevert: 02.02.2016
Sendt: 03.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Sagaen om våre NH 90 helikopter fortsetter uten at det ser ut til å være en optimal løsning nært forestående.
Når forventer statsråden at samtlige NH 90 helikopter er fullt ut operative i henhold til spesifikasjonene som forelå ved inngåelse, og eller vurderer statsråden å avvikle hele denne tragiske anskaffelsen en gang for alle?

Begrunnelse

Dersom jeg husker riktig, ble kontrakten med NH Industries inngått i 2001, med planlagt leveringstid i perioden 2005-2008. Det har ikke skjedd. Det er mulig at jeg husker feil, men jeg mener å huske at det første ankom i 2011 uten en gang å være den riktige maskinen jf. våre krav. Det var vel heller slik at Italia ga oss noen for å vise handlekraft, samtidig som de lovte at ting etterhvert skulle bli bra. Etter mitt skjønn er hele anskaffelsen en politisk tragedie. Aller mest fordi den viser at vi mangler handlekraftige politikere som kunne satt stopper for dette. I dag, mer enn 15 år etter at kontrakten ble inngått er helikoptrene fortsatt ikke fullt ut operative. I følge personer jeg har snakket med uttalte GIL (Generalinspektøren for Luftforsvaret) før jul at han hadde personalet som skulle til, men helikoptrene fungerte ikke som forutsatt. Dette rammer omdømmet til Forsvaret, det rammer funksjoner som var forventet skulle bli ivaretatt med de nye NH 90 maskinene og det rammer samarbeidet NATO land imellom. Jeg ser derfor frem til å høre hvilke løsninger statsråden ser for seg.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Norge mottok i januar 2016 det sjette NH90-helikopteret av de fjorten NH90-helikoptrene som Norge har inngått kontrakt på. Kystvakten planlegger å starte med operative flyginger i mai 2016 fra KV Senja (Nordkapp-klassen).
Norge inngikk NH90-kontrakten med NATO Helicopter Industries (NHI) i 2001 om kjøp av 14 helikoptre med levering i perioden fra 2005 til 2008. Leveransen av de norske helikoptre er siden blitt betydelig forsinket på grunn av forhold som ligger i NH90 NATO-programmet og i produksjonslinjen hos industrien. Disse forholdene har nå funnet sin tekniske løsning og vi forventer ikke ytterligere forsinkelser.
Som en følge av forsinkelsene i NH90-leveransen ble det i 2008 og i 2012 - 13 gjennomført to vurderinger av alternative løsninger og tiltak for å begrense de operative konsekvensene. Begge vurderingene anbefalte en videreføring av kontrakten med NHI i kombinasjon med andre tiltak. Den siste vurderingen konkluderte med at anskaffelse av et alternativt produksjonsklart helikopter, samtidig med planlagt innføring av nytt redningshelikopter, ville kreve betydelige ressurser, være kostnadskrevende og ville ikke fremskaffe operative maritime helikoptre tidligere enn planlagt med NH90.
Et av tiltakene fra vurderingene i 2008 var å inngå en avtale med NHI om en to-trinns leveranse av NH90-helikoptrene med en tidlig leveranse av seks NH90 i en foreløpig versjon. Disse er nå levert. De resterende åtte helikoptrene leveres fra 2017 i en endelig versjon. De seks første helikoptrene skal deretter oppgraderes til endelig versjon.
De operative konsekvensene av forsinkelsen i NH90-leveransene er blitt møtt med flere tiltak, blant annet levetidsforlengelse av Lynx-helikoptrene og innleie av sivile helikoptre. Siden Lynx-helikoptrene ble utfaset i 2014 på grunn av teknisk alder har tilgjengeligheten på maritime helikoptre vært begrenset. Dette vil bedre seg fortløpende fra 2016 etter hvert som kystvaktfartøyene blir klargjort for helikopteroperasjoner.
Erfaringene fra de nasjonale testflygningene med NH90-helikoptrene har vært positive og vist at helikopteret har et stort potensiale. Det forventes at helikopteret, når det kommer i endelig versjon, vil fylle de rollene som er beskrevet i kravdokumentene og vil representere en viktig nasjonal maritim kapasitet. Prosjektet er så langt gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme.