Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:516 (2015-2016)
Innlevert: 02.02.2016
Sendt: 03.02.2016
Besvart: 11.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hva vil statsråden gjøre for at engasjerte folkevalgte ungdommer får oppfylt sine rettigheter og plikter til å delta på kommunestyremøter uavhengig av den enkeltes høgskoleinstitusjons praktisering av fraværsregelverket?

Begrunnelse

I NRK Hedmark og Oppland er vi blitt kjent med at profesjonsutdanninga for lærere ved Høgskolen i Hedmark ikke anser politisk arbeid som gyldig fravær ved studiet. Kvinner, unge og eldre er i dag underrepresenterte i kommunestyrene. Det har vært tverrpolitisk enighet om å øke representasjonen fra de ulike gruppene. I kommuneloven § 40 går det fram at folkevalgte har rett og plikt til å delta på kommunestyremøter. Det er da svært uhelding at unge folkevalgte skal straffes for deltakelse og i prinsippet nektes deltakelse på møter de i følge kommuneloven plikter å delta på. Utdanningsinstitusjoner burde tvert i mot oppfordre og motivere til deltakelse i politikk og samfunnsliv, ikke minst i lærerutdanningen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg er enig med stortingsrepresentant Wøien at det er viktig med en mangfoldig representasjon i kommunestyrene og i politikken generelt. Å legge til rette for at studenter som er folkevalgte skal få delta i kommunestyremøtene er viktig for å sikre dette.
Det er den enkelte utdanningsinstitusjon om har det faglige og praktiske ansvar for undervisningens innhold og opplegg innenfor de rammer som følger av loven og forskrifter til loven, jf. universitets- og høyskoleloven § 1-5 fjerde ledd. Det er også institusjonene selv som fastsetter studieplan for det faglige innholdet i studiene, herunder bestemmelser om obligatoriske kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-3 tredje ledd. Det er derfor den enkelte utdanningsinstitusjon som fastsetter regler om hvor mye fravær som er tillatt fra obligatorisk undervisning.
For å sikre høy kvalitet på norsk høyere utdanning og at studentene oppnår best mulig læringsresultater, mener jeg at det er viktig at institusjonene tilbyr varierte og praktiske undervisningsformer som aktiviserer studentene. Jeg mener derfor at det er helt riktig av utdanningsinstitusjonene å fastsette at noe av undervisningen skal være obligatorisk.
Jeg mener også at det er viktig at studenter engasjerer seg i politisk arbeid, og utdanningsinstitusjonene bør derfor ha permisjonsordninger slik at studenter kan delta på kommunestyremøter og lignende. Samtidig har utdanningsinstitusjonen en plikt til å påse at permisjoner og annen tilrettelegging ikke er til hinder for at studentene oppnår de kunnskaper og ferdigheter utdanningen skal gi. Det er derfor utdanningsinstitusjonen som må fastsette reglene for fravær og vurdere den enkelte fraværssøknad.
Kunnskapsdepartementet har vært i kontakt med Høgskolen i Hedmark for å få informasjon om den konkrete saken stortingsrepresentant Wøien viser til i sitt spørsmål. Jeg har fått vite at høyskolen, i samarbeid med de to studentene og faglærerne, har kommet frem til en god løsning for å tilrettelegge utdanningen slik at studentene kan kombinere studiene med sine politiske verv. Høgskolen i Hedmark ønsker at studentene engasjerer seg og har på bakgrunn av denne konkrete saken oppfordret avdelingene til å finne individuelle løsninger som gjør det mulig for studentene å ha politiske verv, og som samtidig ivaretar de forpliktelsene det innebærer å være student.