Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:518 (2015-2016)
Innlevert: 02.02.2016
Sendt: 03.02.2016
Besvart: 11.02.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Barn som kommer til Norge som asylsøkere er barn og skal behandles som barn, selv om de er gift. De skal beskyttes mot overgrep i Norge. Barnevernet har ansvaret for alle som er i en utsatt posisjon til de er myndige. Nå er det stor usikkerhet om de fanges opp og hvordan de blir beskyttet.
Kan statsråden redegjøre for hvilken barnefaglig kompetanse som skal fange opp disse barna som er tilstede hvor i mottakskjeden, og for hvordan barna blir beskyttet i søkerfasen og ved opphold?

Begrunnelse

Barn som kommer til Norge som asylsøkere er barn og skal behandles som barn, selv om de er gift.
Noen av dem har allerede barn og noen er gravide. De må beskyttes mot alle former for seksuell og annen utnytting. Barnevernet må ha ansvaret for dem til de er myndige. Men nå er det stor usikkerhet om de fanges opp og hvordan de blir beskyttet.
Det er avgjørende å få dokumentert at det er god nok og tilstrekkelig barnefaglig kompetanse i hele mottakskjeden, slik at vi kan være trygge på at også de barna som er blitt giftet bort i ung alder, fanges opp og får beskyttelse.
Regjeringen har ikke vært opptatt av barnefaglig kompetanse i registrering og mottak. I fjor høst var det Stortinget som måtte vedta at Politiets utlendingsenhet måtte ha barnefaglig kompetanse og bevilge penger til det.
Derfor er det påtrengende behov for å få klarhet i at alle flyktningbarn i Norge skal beskyttes mot overgrep og utnytting, også de som er blitt giftet bort i ung alder og at nødvendig barnefaglig kompetanse er tilstede i alle ledd i utlendingsforvaltning og botilbud for å sikre dette.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg er opptatt av at barn som kommer til Norge skal bli tatt imot på en god måte, enten de kommer alene eller sammen med andre. Som kjent ligger ansvaret for de ulike leddene i mottakskjeden både under mitt departement og under Justis- og beredskapsdepartementet. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som ligger under mitt departement, har ansvar for å tilby enslige mindreårige asylsøkere under 15 år en plass i et omsorgssenter. Barnefamilier og enslige mindreårige asylsøkere over 15 år blir ivaretatt i asylmottak i regi av Utlendingsdirektoratet (UDI). Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet er Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde. Den kommunale barneverntjenesten har et ansvar for alle barn som oppholder seg i kommunen.
Før et barn blir plassert i et omsorgssenter eller i asylmottak, skal det registreres hos Politiets utlendingsenhet (PU). Politiets utledningsenhet har barnefaglig koordinator som skal følge opp den barnefaglige kompetansen hos de ansatte. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at Politiets utlendingsenhet i 2016 har gjennomført kurs for å heve den barnefaglige kompetansen hos sine ansatte, og jobber videre med dette og andre tiltak for å høyne den barnefaglige kompetansen ytterligere.
Etter registrering hos Politiets utlendingsenhet, får barna tilbud om en plass i et omsorgssenter eller i et asylmottak. Antall voksne i omsorgssentrene er høyt og det stilles krav om at omsorgssentrene skal ha ansatte med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen for å gi god omsorg til barna.
Utlendingsdirektoratet stiller krav til barnefaglig kompetanse i sine asylmottak, og det stilles egne krav til bemanning og omsorgsarbeid i asylmottakene for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. I statsbudsjettet for 2016 er det bevilget om lag 50 mill. kroner til økt bemanning og barnefaglig kompetanse på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. UDI planlegger tiltak for 2016 som skal gi kompetanseheving og god håndtering av saker som angår enslige mindreårige.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Budir) og Barne-, ungdoms- og familieetaten har et tett samarbeid med UDI. Bufetat har sagt seg villig til å låne ut personell med barnefaglig kompetanse til UDI, som kan bidra til tilrettelegging og oppfølging av barn i asylmottak. Bufetat og UDI er nå i dialog om hvordan samarbeidet kan gjennomføres. Bufdir og UDI har også et samarbeid om kompetanseutvikling for ansatte i asylmottak og i barnevernstjenesten lokalt. Målsetning er å øke samarbeidet mellom ansatte på asylmottak og i barneverntjenesten.
I omsorgssentrene blir barn som er gift eller selv har barn først og fremst behandlet som barn på lik linje med de andre barna på senteret, men får samtidig tett og tilpasset oppfølging. En viktig del av oppfølgingen er å gi barna god og tilpasset informasjon om norsk lov og hva lovverket innebærer for dem. Det gjøres grundige vurderinger av barnets beste når det gjelder samvær med ektefelle, og det er tydelige regler og rutiner for samvær, som alltid skjer under tilsyn. Omsorgssentrene har godt samarbeid med politiet slik at de kan forberede barna før avhør, og delta sammen med dem i all kontakt og samtaler med politiet.
UDI utvidet i desember 2015 sitt rundskriv Krav til identifisering og oppfølging av beboere i asylmottak som kan være utsatt for menneskehandel og vold i nære relasjoner, til også å omhandle barneekteskap. Asylmottakene skal alltid sende bekymringsmelding til barnevernet ved begrunnet bekymring om barneekteskap. Videre kobles politiet inn for å vurdere etterforskning av straffbare forhold hvis beboeren er under 16 år. Dersom beboeren er over 16 år skal asylmottaket gjennomføre en samtale for å avdekke tvangsekteskap. Mistanke om tvangsekteskap utløser også meldeplikt til barnevernet og eventuelt politiet.
Når man er under 16 år, mener jeg at man ikke under noen omstendighet skal bo sammen med en ektefelle. Er man mellom 16 og 18 år, må man gjøre individuelle vurderinger om hva som er til den enkeltes beste.
Avslutningsvis vil jeg nevne at det er tatt initiativ til dialog mellom UDI, Bufdir og PU for å drøfte og forbedre rutinene for samarbeid mellom barnevern, politiet, UDI og asylmottak om håndtering av barneekteskapssakene.