Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:522 (2015-2016)
Innlevert: 02.02.2016
Sendt: 03.02.2016
Besvart: 08.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Vil statsråden bidra til å lage ordninger for aktivisering av asylsøkere i mottak som ikke har fått oppholdstillatelse som kan gjøre det mulig å la dem utføre enkle oppgaver uten å motta lønn, men åpne for at det kan gis påskjønnelser i form av gaver av en begrenset kroneverdi?

Begrunnelse

Mange asylsøkere blir sittende svært lenge i mottak. Dette skaper passivitet og oppleves som en belastning. I flere lokalsamfunn har man tatt initiativ til å aktivisere disse menneskene gjennom ulike former for samfunnsnyttig innsats.
I Kvinesdal kommune tok handelshuset Kvinesdal et initiativ for å aktivisere mennesker i mottak uten oppholdstillatelse til å plukke søppel langs diverse vegstrekninger i kommunen. Dette ble satt stor pris på av de som utførte tiltaket, og for innbyggerne i kommunen bidro det til et mer positivt syn på asylsøkerne. Det ble ikke utbetalt noe lønn for arbeidet, men de mottok et gavekort på et mindre beløp som kunne brukes på Handelshuset. Seinere har det kommet fram at dette ikke er en korrekt måte å engasjere disse menneskene på.
I flere lokalsamfunn kan deltakelse i enkle samfunnsnyttige arbeidsoppgaver bidra til å redusere isolasjon og fremme aktivitet. Ofte vil det også påvirke resten av innbyggernes syn på mennesker i mottak i en mer positiv retning.
Små påskjønnelser i form av gaver av en svært begrenset verdi vil e motivasjonen til å delta.
Med de store tilstrømningene av asylsøkere som blir værende i lengre tid på mottak, vil det være behov for ordninger som i større grad kan gi rom for motivert aktivitet også mens de venter på en avgjørelse på sin søknad.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringen vil arbeide for at det i større grad legges til rette for aktivisering av asylsøkere og at arbeidsoppgaver i mottak kan utføres av asylsøkerne selv. Som oppfølging av avtalen «Tiltak for å møte flyktningkrisen» og Dokument 8:37 S (2015-2016) (Et felles løft for god integrering) skal regjeringen bl.a. vurdere flere tiltak som handler om aktivitet og arbeid for beboere i mottak. Spørsmålet du stiller om hvorvidt beboere i mottak kan utføre enkle oppgaver mot påskjønnelser i form av gaver vil inngå i disse vurderingene. Jeg vil komme tilbake til dette i den varslede meldingen til Stortinget om integreringspolitikk.
Regjeringen vil at beboere i mottak skal benytte egne ressurser under mottaksoppholdet, og mottakene drives med dette som utgangspunkt. Det stilles blant annet krav til at mottakene legger til rette for beboermedvirkning og selvhushold. Selvhushold innebærer at beboerne handler og lager sin egen mat, samt rengjør egne rom og i fellesarealer. Alle mottakene tilbyr ulike fritidsaktiviteter, og beboerne organiserer også flere aktiviteter selv. Mange av beboerne deltar også i frivillig arbeid i mottaket. Dette kan for eksempel være deltakelse i en vaktmestertjeneste, være språkassistenter eller organisere bruken av internett- eller aktivitetsrommene.
I henhold til utlendingsforskriften § 1-1A har asylsøkere uten oppholdstillatelse i dag anledning til å utføre frivillig vederlagsfritt arbeid for humanitære, ideelle eller religiøse organisasjoner, frivillighetssentraler, idrettslag og lignende. Det er en forutsetning at det ikke gis lønn eller annet vederlag for innsatsen. Det er også en forutsetning at arbeidet ikke omfatter aktivitet som normalt utføres av lønnete ansatte eller tjenester som normalt kjøpes av næringsdrivende.