Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:530 (2015-2016)
Innlevert: 04.02.2016
Sendt: 04.02.2016
Besvart: 11.02.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Ser statsråden de problematiske sidene for distriktene og de mindre selskapene som et krav om funksjonelt skille skaper, og vil han være villig til å vurdere løsninger som eksempelvis et unntak for mindre selskaper?

Begrunnelse

Regjeringa har lagt fram forslag til ny energilov (Prop. 35 L (2015-2016)). Kravet til at alle kraftselskaper skal ha selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettdrift og annen virksomhet skaper utfordringer for de mindre kraftselskapene, og kan få klare konsekvenser i distriktene.
Kravet om funksjonelt skille vil ha flere effekter. For det første kan det hindre effektiv drift av selskapene. Dagens mulighet til å utnytte kompetanse og ledelse på tvers i organisasjonen, faller bort. For det andre er det fordyrende for små selskaper. For det tredje er det en reell mulighet at et funksjonelt skille i små selskaper vil lede til salg eller sammenslåinger av selskaper, med bortfall av kompetanse og kompetansearbeidsplasser i distriktene.
Det finnes ingen dokumentasjon på at dette lovkravet hverken er fornuftig eller nødvendig. Dersom en ser på hva som skjer ellers i Europa fastholder EU unntak for selskaper med færre enn 100 000 kunder. Der er vurderingen at for selskaper med færre kunder overstiger kostnadene nytten ved selskapsmessig og funksjonelt skille. Norge har en utfordrende geografi og spredt bosetting, og dermed kan det argumenteres med at vi har større nytte av, og lavere kostnader enn europeiske selskaper av et slikt unntak.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg viser til Prop. 35 L (2015-2016) Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.), som for tiden er til behandling i Stortinget. Proposisjonen omtaler bl.a. forslag til krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Et velfungerende nett til akseptabel pris kommer folk flest, industri og næringsliv til gode. Dette er også positivt for distriktene. Jeg legger vekt på at alle strømkunder skal møte nøytrale nettselskap. Jeg har derfor ikke foreslått et generelt unntak basert på størrelse, som ville kunne føre til strategiske tilpasninger. Derimot er det foreslått en dispensasjonsmulighet, som vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, hvis det foreligger særlige grunner.
Nettvirksomheten er brukerfinansiert, og det er ikke et mål at nettselskapene skal tjene særskilte distriktspolitiske formål. Formålet med skillet er en rendyrking og effektivisering av nettvirksomheten, som vil komme brukerne av nettet til gode. Den foreslåtte skjerpingen av krav til funksjonelt skille kan medføre noe økte kostnader på kort sikt for de nettselskapene som i dag ikke er underlagt slikt krav. Samtidig legger forslaget til rette for strukturendringer som på lengre sikt vil gi utnyttelse av stordriftsfordeler og lavere kostnader. Det er ikke et mål å bli kvitt små selskaper som er velfungerende. Konsekvensene av forslaget vil i stor grad også bero på beslutninger hos de enkelte foretakene og deres eiere om tilpasninger til de nye kravene.
Jeg anser krav om funksjonelt skille som en styrking av kravet til selskapsmessig skille. Til sammen vil dette sikre nøytralitet i nettvirksomheten og effektiv konkurranse for annen virksomhet. Formålet med forslaget om å kreve selskapsmessig og funksjonelt skille for all nettvirksomhet med inntektsramme er først og fremst å få på plass en reform som ivaretar nettkundene i dyre selskap, uavhengig av størrelse og beliggenhet. De dyreste selskapene har imidlertid oftest nettvirksomheten i samme enhet som konkurranseutsatt virksomhet.
Som NVE også har påpekt i høringen, er begge kravene nødvendige for å sikre uavhengig nettvirksomhet, herunder i beslutninger om utbygging eller oppgradering av nettet. Uten funksjonelt skille vil det også være behov for mer kontroll med nettvirksomheten fra myndighetenes side.
Funksjonelt skille innebærer at personer i ledelsen, herunder styret, i nettselskapet ikke kan sitte i ledelsen i andre virksomheter innenfor gruppen. Kravet er ikke til hinder for øvrig samarbeid på tvers i organisasjonen. Det er også presisert i proposisjonen at for eksempel administrative fellestjenester som et morselskap yter til konsernet ikke uten videre regnes som annen virksomhet i denne sammenhengen. Samtidig er det avgjørende for en rasjonell nettutvikling at nettselskapene har tilstrekkelig økonomisk selvstendighet i beslutninger om utbygging og oppgradering av nettet.