Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:533 (2015-2016)
Innlevert: 04.02.2016
Sendt: 04.02.2016
Besvart: 11.02.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Vil statsråden være positiv til å behandle små øysamfunn som unike særtilfeller som setter disse i stand til å kunne ta viktige næringsutviklingsgrep, og legge til rette for økt antall kompetansearbeidsplasser, som senere kommer storsamfunnene til gode som å bevilge statlige penger til strømkabel?

Begrunnelse

Marginale øysamfunn med få innbyggere og med kopling til viktig fiskeindustri, er avhengig av å bli behandlet som unike særtilfeller. Dette er blitt gjort tidligere. Utsira kommune jobber med å etablere nye kompetansearbeidsplasser og har konkrete initiativ som er avhengig av at kommune, aktører og stat legger til rette for ny strømkabel til øy-kommunen. Kostnadsberegnet til 29 MNOK hvorav anleggsbidraget fra kommune, kunder og evn stat beregnes til 16 MNOK.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Regjeringen er opptatt av sikker strømforsyning og at strømnettet utvikles på en samfunnsmessig rasjonell måte.
Nettselskapene har ansvar for å levere nettjenester til kundene i sine konsesjonsområder. Dette følger av det generelle regelverket for regulering av nettvirksomhet. Reguleringen skal blant annet sikre at alle som ønsker det har tilgang til nettet, at kapasiteten er tilstrekkelig og leveringskvaliteten tilfredsstillende.
Olje- og energidepartementet gir ikke statlig støtte til investeringer i strømkabler. Med en god organisering av sektoren bør dette ikke være nødvendig. Utviklingen av strømnettet er i hovedsak brukerfinansiert, enten gjennom nettleien, fordelt på alle kunder, eller med anleggsbidrag fra dem som forårsaker det økte overføringsbehovet.
Nettbransjen står overfor et betydelig investeringsbehov i årene fremover. Det er et mål at nettselskapene skal kunne møte samfunnets behov for strømforsyning og nettilknytning på en kostnadseffektiv måte.
Stortinget har nå til behandling Prop. 35 L (2015-2016) Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.). Forslaget om å etablere et selskapsmessig og funksjonelt skille for all nettvirksomhet vil bidra til å rendyrke og synliggjøre nettvirksomheten. Skillet vil også legge til rette for en mer hensiktsmessig nettstruktur på sikt. Et større kundegrunnlag som kostnader til en strømkabel kan fordeles på vil i mange tilfeller kunne avhjelpe utfordringer knyttet til å løfte større investeringer.