Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:537 (2015-2016)
Innlevert: 04.02.2016
Sendt: 05.02.2016
Besvart: 11.02.2016 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): I april 2014 tok finansministeren til orde for å la folk beholde kontonummeret sitt ved bankbytte. Begrunnelsen var blant annet at dette ville øke konkurransen mellom bankene i personkundemarkedet.
Kjenner finansministeren til utredninger, kostnad-nytte-analyser eller erfaringer fra andre land som kan belyse denne saken, særlig sett hen til en eventuell innføring av personlig pensjonskonto slik Fellesforbundet og Norsk industri nylig har foreslått?

Begrunnelse

Konkurransetilsynet har ved flere anledninger uttrykt bekymring over det man oppfatter som svak konkurranse mellom norske banker. Kundeforhold i norske banker varer i gjennomsnitt i 20 år, og ifølge professor ved Norges handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen, viser alle data og undersøkelser at folk er svært trofast mot banken sin. Opplevd heft og plunder ved bankbytte er en mulig medvirkende årsak til dette. To forhold i dagens finanspolitiske bilde taler for at man nå bør være ekstra oppmerksom på konkurransesituasjonen i bankmarkedet: For det første er det imperativt at man ved en eventuell innføring av merverdiavgift på finanstjenester unngår at skatteskjerpelsen nærmest i sin helhet veltes over på kundene, og for det andre er det viktig at man sørger for tilstrekkelig konkurranse om forvaltning av ulike pensjonsprodukter som kan ventes å tilkomme de neste årene. Jeg mener at finansministeren bør vie særlig oppmerksomhet til dette og utrede ulike løsninger som kan bedre konkurransesituasjonen i bankmarkedet.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det bør være enkelt og billig å bytte bank. TNS Gallup utfører årlig en spørreundersøkelse, Norsk Finansbarometer, i samarbeid med Finans Norge som søker å svare på hvordan brukerne av finansielle tjenester opplever markedet. I undersøkelsen for 2016 svarer 10 prosent at de har byttet bank siste år. 21 prosent svarer at de har reforhandlet betingelsene med eksisterende bank for å få rimeligere boliglån. 4 prosent av de som ikke har reforhandlet eller byttet bank, oppgir at grunnen er at de tror de er vanskelig å bytte bank.
Finansdepartementet har nå på høring utkast til forskrift hvor finansforetak pålegges å lenke til Finansportalen fra sine nettsteder. Hensikten er å gjøre det enklere for forbrukere å sammenligne tilbud om finansielle tjenester fra ulike leverandører. Tiltaket vil kunne øke prisbevisstheten blant kundene, og bidra til økt konkurransen mellom tilbydere av finansielle produkter, herunder banker.
Finansdepartementet er ikke kjent med at noe land i dag har et system hvor kunder kan ta med seg kontonummeret fra en bank til en annen (kontonummerportabilitet) ved bankbytte. Det er interesse for problemstillingen i flere land, og den britiske tilsynsmyndigheten Financial Conduct Authority (FCA) vurderte i 2015 at kontonummerportabilitet kan gjøre det enklere for kunder å bytte bank, men at det er nødvendig med ytterligere utredninger dersom gevinstene og kostnadene ved et slikt tiltak skal tallfestes. FCA konkluderte også med at kontonummer-portabilitet må ses i sammenheng med andre tiltak for å gjøre det enklere å bytte bank, og at kontonummerportabilitet alene kan ha begrenset effekt på antallet kunder som bytter bank. Av kommende utredninger kan nevnes at EU-kommisjonen i juli 2014 varslet at de i forbindelse med betalingskontodirektivet skal foreta en kost-nytte-vurdering av innføring av kontonummerportabilitet i EU innen 18. september 2019. En slik utredning i EU, eller fra andre land, kan gi nyttig kunnskap også for Norge.
Forslaget fra Fellesforbundet og Norsk Industri om egen pensjonskonto skiller seg fra dagens organisering av det private tjenestepensjonsmarkedet bl.a. ved at den enkelte arbeidstaker etter forslaget skal kunne velge leverandør av sin egen pensjonskonto hvor innskudd fra den kollektive pensjonsordningen samles opp, uavhengig av arbeidsgiver. I dag er det arbeidsgiver som tegner pensjonsavtale med pensjonsleverandør. Forslaget, som er nærmere beskrevet på avtalepartenes nettsider, forutsetter ikke bankkontonummerportabilitet.