Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:538 (2015-2016)
Innlevert: 04.02.2016
Sendt: 05.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Kan statsråden opplyse om hva som er de fremste kostnadsdriverne ved veiutbyggingen i dag, og hvordan vil trafikantene merke politikkendringen om mer nøkternhet på veistandard og kvalitet på veiene til forskjell fra standard og kvalitet på veier bygget etter føringer i Statens vegvesen håndbøker og strategier?

Begrunnelse

Selskapets Nye veier AS er etablert og styreleder Rolv Roverud siteres i blant annet på bygg.no i november 2015 på at selskapet vil bryte kostnadsutviklingen innen veibygging i Norge og varsler en mer nøkternhet i sine utbygginger enn det som har vært vanlig frem til nå.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: De faktorer som fastsetter kostnader i vegbyggingen, vil variere mye fra prosjekt til prosjekt. En viktig del av arbeidet med utredning, planlegging og prosjektering er å identifisere de påvirkbare kostnadsdriverne i de respektive faser, slik at for eksempel konseptvalg, trasevalg og valg av detaljløsninger kan ta hensyn til ønsker om å holde kostnadene nede.
Fysiske løsninger og dermed kostnader, tar utgangspunkt i trafikkprognoser, planlagt fart, krav til krysstype samt øvrige krav knyttet til blant annet miljø, trafikksikkerhet, universell utforming og beredskap. Grunnforhold og komplekse forhold i urbane strøk er også sterke kostnadsdrivere som vil slå inn i varierende grad.
Et samstemmig fagmiljø synes å være av den oppfatning at sammenhengende planlegging og gjennomføring over lengre strekninger med forutsigbar finansiering er effektiviserende både mht. tid og kostnader. At planlegging stopper opp, strekninger stykkes opp eller planlegging og bygging trekker ut i tid pga. for eksempel omkamper om valg av løsning eller manglende finansiering er kostnadsdrivende. Gjennom etableringen av Nye Veier AS har regjeringen lagt til rette for å hente ut gevinster av ovennevnte type.
Nye Veier AS er gjennom avtale med staten forpliktet av vegnormalene om utforming og standard ved planlegging og bygging av offentlige veger og gater, jf. veglova § 13. Selskapets adgang til å søke fravik fra disse bestemmelsene er regulert i forskrift av 29. mars 2007 nr. 363 om anlegg av offentlig veg § 1 eller § 3 nr. 4.