Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:539 (2015-2016)
Innlevert: 05.02.2016
Sendt: 08.02.2016
Besvart: 11.02.2016 av finansminister Siv Jensen

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): På hvilken måte har regjeringen tenkt å ivareta Stortingets vedtak om at flypassasjerer som må reise med to, eller flere fly, for å komme fram til bestemmelsesstedet, bare skal betale én avgift?

Begrunnelse

Stortingets flertall vedtok i forbindelse med innføringen av flypassasjeravgift at passasjerer i transitt eller transfer, kun skal betale én avgift. Hvordan har regjeringen tenkt å løse dette for f.eks. passasjerer som reiser fra Stokmarknes via Bodø, til Oslo, og som reiser med Norwegian fra Bodø? Widerøe og Norwegian har som kjent ikke avtale med hverandre og det er da ikke mulig å kjøpe gjennomgående billett. For passasjeren er det like fullt én reise.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016 vedtok Stortinget å innføre en flypassasjeravgift. Avgiftsplikt, avgiftssats og fritak for avgift er fastsatt i Stortingets avgiftsvedtak.
Etter vedtaket er flyging av transitt- og transferpassasjerer fritatt for avgift. Nærmere regler om avgiften og fritaket skal fastsettes i forskrift. Utkast til forskrift ble sendt på høring 21. desember 2015 med høringsfrist 21. februar 2016.
I høringsnotatet foreslås som vilkår for fritak at det er inngått en transportavtale om sammenhengende flyginger. Fritaket gjelder for alle flyselskap og også for reiser som innebærer bytte av selskap. I praksis kan imidlertid fritaket være en fordel for flyselskap som har samarbeidsavtale med andre, slik at de kan tilby sammenhengende flyginger og dermed i større grad oppfylle vilkårene for fritak. Høringsinstansene er spesielt bedt å uttale seg om dette og eventuelt foreslå andre måter å dokumentere fritaket på.
Regjeringen er opptatt av at fritaket ikke fører til konkurransevridninger. Det er imidlertid også en forutsetning at fritak kan dokumenteres og dermed etterprøves av Skatteetaten.
Høringsuttalelsene og eventuelle andre mulig dokumentasjonskrav vil bli grundig vurdert før forskriften fastsettes.