Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:541 (2015-2016)
Innlevert: 05.02.2016
Sendt: 08.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvilke prosjekter ligger inne i regjeringens tiltakspakke på Samferdselsdepartementets område?

Begrunnelse

Finansministeren ønsker ikke å gi en samlet oversikt over hvilke prosjekter regjeringens tiltakspakke på 4 milliarder består av.
Det bes om en oversikt over tiltakspakken på samferdselsdepartementets område med totalbeløp og fordeling på konkrete prosjekter og beløp på disse.
Som en modell for det som etterlyses kan man ta utgangspunkt i det detaljeringsnivå som ble brukt av samferdselsdepartementet da regjeringen Stoltenberg 2 la frem sin tiltakspakke.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål 499 fra stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås. Svaret på spørsmål 499 gir etter min oppfatning et dekkende bilde for bruken av tiltakspakkemidlene i samferdselssektoren. Jeg minner om at bevilgning til vedlikehold og fornying av vei og jernbanenettet har økt med ca. fire milliarder kroner etter regjeringsskiftet. Og at selv om noe penger ble flyttet på i Stortingets budsjettforlik, så gikk midlene primært til andre typer infrastrukturprosjekt som sykkelveier og rassikring, som man kan anta har tilnærmet lik sysselsettingsgevinst.
Jeg vil samtidig minne om at Regjeringen baserer seg på mål- og rammestyring av statsbudsjettet og samferdselsbudsjettet, og at Stortinget vedtar bevilgningene på post. Postene på Statens vegvesens og Jernbaneverkets budsjetter er som kjent store (postene 23 og 30). Regjeringen forutsetter at etatene disponerer vedtatte bevilgninger på beste måte i henhold til styringssignaler gitt i budsjettproposisjonene og ved behandlingen i Stortinget. Samferdselsdepartementet legger ikke opp til å føre mer detaljerte og særskilte "regnskap" for tiltakspakken. Jeg viser for øvrig til at Regjeringens forslag til budsjett for samferdselssektoren, inkludert tiltakspakken, og senere endringer har gitt en kraftig økning av bevilgningene som vil gi betydelig stimulans til økt sysselsetting.