Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:543 (2015-2016)
Innlevert: 05.02.2016
Sendt: 08.02.2016
Besvart: 15.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden bidra til at prioriteringsveilederen for anorexi/alvorlig anorexi hos barn og unge blir endret slik at tilstanden blir vurdert som øyeblikkelig eller halvøyeblikkelig hjelp?

Begrunnelse

I Helsedirektoratets prioriteringsveileder for anorexi hos barn og unge, er veiledende frist for start av utredning ved anorexi hos barn og unge 8 uker. For alvorlig anorexi, som blant annet defineres som rask og stor vektreduksjon, og/eller alvorlig somatiske tilleggssymptomer, er veiledende frist for utredning 4 uker. Undertegnede mener at anorexi hos barn og unge er potensielt svært alvorlig og en tilstand som må betraktes som øyeblikkelig eller halvøyeblikkelig hjelp. En veiledende frist for utredning på 8 uker og 4 uker er alt for lang ventetid for barn og unge med anorexi. Utredning bør starte omgående.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er enig med representanten Kjersti Toppe i at spiseforstyrrelser er en alvorlig lidelse. God og rask helsehjelp er nødvendig, og mange trenger oppfølging over tid for å overvinne lidelsen. Alle distriktspsykiatriske sentre (DPS) og klinikker innen psykisk helsevern for barn og unge gir tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og alle regionale helseforetak har etablert regionale enheter/kompetansesentre for behandling av særlig alvorlige spiseforstyrrelser. Jeg har en generell forventning om at mennesker med alvorlig psykisk sykdom får behandling og oppfølging i samarbeid mellom kommunale tjenester/fastlege/psykolog, DPS og sykehusavdeling. Alvorlige spiseforstyrrelser forutsetter i kritiske perioder et tett samarbeid mellom medisinsk og psykiatrisk avdeling.
Prioriteringsveilederne setter veiledende maksimalfrister for oppstart av behandling. Det skal alltid gjøres en individuell vurdering av situasjonen og tilstanden, slik at fristene i praksis kan bli kortere. Ved livstruende somatiske symptomer og suicidalitet skal det henvises som øyeblikkelig hjelp uten ventetid.
Helsedirektoratet vil utgi nasjonal faglig retningslinje for behandling av spiseforstyrrelser i 2016. Retningslinjen vil omtale utredning, behandling og oppfølging av personer med spiseforstyrrelser i primær- og spesialisthelsetjenesten. Høring er planlagt i løpet av våren. Direktoratet opplyser at i arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer ved spiseforstyrrelser vil det vurderes om det er behov for å tydeliggjøre når det foreligger indikasjon for kortere frist for oppstart av helsehjelp eller behov for henvisning til øyeblikkelig hjelp.
Helsedirektoratet har i henhold til lov om spesialisthelsetjenester et selvstendig faglig ansvar for å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Jeg har gjort direktoratet kjent med representanten Toppes spørsmål og begrunnelse.