Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:544 (2015-2016)
Innlevert: 08.02.2016
Sendt: 08.02.2016
Besvart: 16.02.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Når kan Varanger museum IKS forvente svar på søknaden om prosjektmidler til et nasjonalt senter og museum for partisanhistorie i Kiberg?

Begrunnelse

Varanger museum IKS søkte 28. januar 2015 regjeringen om prosjektmidler til å dokumentere og formidle partisanenes historie og innsats under andre verdenskrig. Et sentralt moment i søknaden er at museet ønsker å intervjue tidsvitner som opplevde og fortsatt husker det som skjedde under krigen og i etterkrigstida. Målet er å kunne åpne et senter for partisanhistorien i Kiberg i 2018.
To år etter at Varanger museum IKS sendte søknaden har de fortsatt ikke fått noe svar.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Prosjektet går ut på å etablere et senter for dokumentasjon og formidling av partisanhistorien i nord.
Jeg ser med velvilje på prosjektet, og mener det vil være et viktig tiltak for å formidle krigshistorien i nord. Søknaden vil bli besvart i løpet av få dager.
Representanten Pedersen vil være kjent med at jeg i en interpellasjon i Stortinget 6. januar 2015 la vekt på betydningen av å ta vare på og formidle kunnskap om hendelsene i Nord-Norge under krigen. Denne delen av vår krigshistorie har ikke fått den oppmerksomheten den fortjener. Det er derfor nå på høy tid å sørge for at den blir bedre kjent og anerkjent. Finnmarks krigshistorie er et grelt eksempel på hva krig kan føre med seg av offer, lidelser og tap av menneskeverd. Dette bør være obligatorisk kunnskap for de kommende generasjoner.
Et viktig, og for mange ukjent, kapittel i vår historie er partisanenes innsats for Norges frihet. Partisanene er borte nå, men vi kan fortsatt lære mye av dem og om dem. Jeg mener at et senter for formidling av partisanhistorie i Kiberg vil være et viktig tiltak i så måte. Som jeg sa i interpellasjonen, følger regjeringen dette prosjektet med interesse.
Det er søkt om et relativt høyt beløp: 4,35 millioner kroner over fire år. Et så stort beløp er det vanskelig for departementet å forplikte seg til, gitt økonomiske begrensninger og årlige budsjettprosesser. Eventuell støtte vil først kunne vurderes når det er gjennomført en forstudie og et forprosjekt. Ideelt sett ønsker vi at søker kan sannsynliggjøre at prosjektet er levedyktig før det gis tilsagn om midler. Departementet ønsker derfor å bevilge 200 000 til forstudien og signaliserer støtte til forprosjektet med kr. 500 000. Forutsetningen er at det fremmes et mer detaljert og revidert budsjett. For å oppnå den nødvendige forutsigbarhet om økonomiske rammer, har departementet telefonisk oppfordret museet til å gå aktivt ut for å finne ytterligere finansieringskilder. Forsvarsdepartementet har for øvrig vært i jevnlig kontakt med de ansvarlige ved Varanger museum for å innhente opplysninger og signalisere interesse for prosjektet. Ved en inkurie er det imidlertid dessverre ikke sendt noe foreløpig svar om at saken er under behandling.
Jeg har tiltro til at et nasjonalt senter og museum for partisanhistorie i Kiberg vil bidra til å frambringe ny forskningsbasert kunnskap om partisanenes innsats. Dette vil være et viktig bidrag til å formidle denne delen av vår felles krigshistorie til kommende generasjoner. Forsvarsdepartementet ønsker derfor å bidra med kr. 200 000 til forstudien og signaliserer støtte med kr. 500 000 til forprosjektet, slik at dette viktige prosjektet kan bli realisert.