Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:548 (2015-2016)
Innlevert: 08.02.2016
Sendt: 09.02.2016
Besvart: 18.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden sørgje for å informere Stortinget om kor vidt kutta i ambulanseberedskapen i Helse Bergen har gått ut over liv og helse, og vil statsråden be Helse Vest RHF om å gjere ei ny vurdering av ambulansetilbodet i Helse Bergen sitt ansvarsområde?

Begrunnelse

Viser til oppslag i Bergens Tidende den 7.februar. To veker etter at nattambulansen blei fjerna frå Granvin den 11.januar i år, døde ein pasient som måtte vente tre gongar så lenge på akutthjelp enn tilfelle var før ambulansen var fjerna. Luftambulansen kunne ikkje fly frå Bergen på grunn av dårleg vær. First responder frå det frivillige brannvesenet var den fyrste til plassen. I svar på skriftleg spørsmål, dokument nr.15:403 (2015-2016), skriv statsråden at det i følgje Helse Vest RHF er snakk om mindre justeringar av ambulansetilbodet, og at Helse Bergen vil følgje nøye med på utviklinga innanfor dei prehospitale tenestene gjennom året, og vil gjere tilpassingar dersom det viser seg å vere behov for det.
Mange er vel uenige i at dette kun er snakk om mindre justeringar og er utrygge for kva hjelp ein får ved akutt sjukdom, spesielt på nattetid.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er i dag veiledende mål til responstider for ambulansetjenesten. De veiledende målene framgår av St. meld. nr. 43 (1999-2000) og er som følger:
•Akuttoppdrag: 12 minutter for 90 pst. av befolkningen i byer og tettsteder og 25 minutter for 90 pst. av befolkningen i grisgrendte strøk.
•Hasteoppdrag: 30 minutter for 90 pst. av befolkningen i byer og tettsteder og 40 minutter for 90 pst. av befolkningen i grisgrendte strøk.
Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet redegjørelse fra Helse Vest RHF om ambulansetjenesten ved Helse Bergen. Ifølge redegjørelsen har Helse Bergen gjennomgått den aktuelle hendelsen. Etter Helse Bergens vurdering er responstiden for utrykningen innenfor forsvarlighetskravet.
Utrykningstiden for ambulansen som dekker Granvin er om lag 20 minutter, enten fra Eidfjord eller Voss. Den interkommunale legevakten er lokalisert til Voss, og legevaktlege var med på utrykningen. Disse var fremme hos pasienten 29 minutter etter første telefon til 113, mens akutthjelper fra brannvesenet var hos pasienten 13 minutter etter melding om hjertestans.
Helse Vest RHF opplyser at Helse Bergen kontinuerlig følger responstiden for alle typer ambulanseoppdrag i kommunen. Sykehuset er opptatt av å dele informasjon om responstid med kommunen for å sikre åpne og transparente prosesser.
Helseforetak og kommuner har ansvar for å sikre befolkningen hjelp i akuttmedisinske situasjoner. Kravene til beredskap fremgår av akuttmedisinforskriften. Helse Bergen og kommunene i Vossregionen har, ifølge redegjørelsen, etablert underutvalg for akuttmedisin og beredskap, der spørsmål om f.eks. endringer i ambulansetjenesten og andre relevante akuttmedisinske problemstillinger kan diskuteres. Helse Bergen v/Haukeland sykehus har tilbudt å bidra med opplæring av lokale ressurser i kommunene, og flere kommuner i opptaksområdet har etablert ulike akutthjelperordninger som synes å fungere bra.
Helse Vest RHF skal i løpet av 2016 revidere Regional plan for prehospitale tjenester. Ny plan har som mål å beskrive en god organisering av prehospitale tjenester som oppfyller dagens krav og fremtidens forventninger til tjenesten. Det betyr at Helse Vest RHF vil se på den samlede ambulanseberedskapen i regionen.
Jeg legger til grunn at Helse Bergen har gjort en grundig gjennomgang av saken, og at sykehuset setter i verk tiltak utover det som er beskrevet i redegjørelsen - dersom det er nødvendig.