Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:552 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 09.02.2016
Besvart: 15.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Yezidier blir utsatt for alvorlige overgrep, vold og forfølgelse. Fordrivelsen av yezidier til Sinjar-fjellet, angrepene og de grusomme overgrepene ISIL begår mot dem er dokumentert. Jeg har fått informasjon om at UNE avslår søknader om opphold til yezidier, at det høsten 2014 var 4 lengeværende yezidi menn i Norge og at alle fire søkte om omgjøring av vedtaket hos UNE. Alle 4 fikk avslag. 2 av de 4 er igjen i Norge.
Er retur av yezidier til internflukt i Nord- Irak nå regjeringens politikk?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Som kjent er det Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som behandler enkeltsaker etter utlendingsloven og som avgjør om en asylsøker har beskyttelsesbehov. Jeg kjenner ikke til de sakene som det henvises til i spørsmålet eller hva som er den konkrete begrunnelsen for at disse er avslått.
Jeg må derfor uttale meg på generelt grunnlag.
Reglene om internflukt bygger på et prinsipp om at retten til internasjonal beskyttelse er subsidiær i forhold til muligheten for beskyttelse i eget hjemland. Den som kan få beskyttelse i eget land ved internflukt, har i utgangspunktet ikke rett til beskyttelse i andre land. Dette er regulert i utlendingsloven. En asylsøker har ikke rett til flyktningstatus eller asyl hvis søkeren kan få effektiv beskyttelse i andre deler av hjemlandet og det ikke er urimelig å henvise søkeren dit.
Etter hva jeg har fått opplyst, er ikke praksis i UNE slik at alle yezider generelt henvises til internflukt i Nord-Irak. UNE foretar en konkret og individuell vurdering av om vilkårene for internflukt er oppfylt i det enkelte tilfellet. UNEs beslutningstakere kan derfor komme til ulike resultat basert på den individuelle situasjonen for den enkelte klager.
Jeg har også fått opplyst at de fleste yezider blir ansett som etniske kurdere, jf. bl.a. Landinfo-rapportene Irak: Basisinfo (06.01.2016), Irak: Situasjonen i Ninewa provins (17.02.2015) og Irak: Yezidene – en kurdisk minoritet (22.05.2008) – se www.landinfo.no. Se også retningslinjene til det svenske Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående situationen i Irak – RCI 16/2014 (20.10.2014), hvor det fremgår at yezider normalt gis rett til å reise inn og bosette seg i Nord-Irak – se http://lifos.migrationsverket.se/.