Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:555 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 09.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hvordan tenker statsråden å følge opp Stortingets vedtak om at driftsorganisasjonen for Ivar Aasen-utbyggingen skal legges til Trondheim?

Begrunnelse

Da Stortinget behandlet Prop. 98 S (2012-2013), vedtok man komiteens tilråding, som blant annet slo fast:

"Det er sannsynleg at det vil bli nytta forsyningsbase frå Stavanger-området. Helikoptertransport vil truleg skje frå Stavanger Lufthavn, Sola. Driftsorganisasjonen blir lagd til Trondheim. Dette vil bidra til å styrkje petroleumsmiljøet i regionen."

Det er selvsagt viktig å fastholde tidligere prinsipper om å spre oljevirksomhetens ringvirkninger på land. I Dagens Næringsliv 3. februar 2016, kan det se ut som statsråden svekker oppfølgingen av den klare intensjonen i Stortingets vedtak.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: I konsekvensutredningen for Aasen-utbyggingen skrev rettighetshaverne at: "Aasenfeltet vil bli driftet fra Det norskes kontor i Trondheim." Videre skrev Det norske i søknaden om godkjenningen av plan for utbygging og drift av Aasen-feltet at "Utbygging og drift vil bli ledet fra selskapets hovedkontor i Trondheim."
Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet ble godkjent av departementet 28. juni 2013. Godkjennelsen ble gitt på bakgrunn av myndighetenes behandling av de planene som er blitt lagt fram og de forutsetninger som går fram av Prop. 98 S (2012-2013) Utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet og Innst. 205 (2012-2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbygging av Ivar Aasen-feltet.
I stortingsproposisjonen viser departementet til at Det norske vil legge driftsorganisasjonen til Trondheim. Departementet følger gjennomføringen av utbyggingsprosjektet, inklusive planleggingen for driftsfasen, på vanlig måte. Departementet har ikke mottatt signaler om at selskapet har planer om en annen lokalisering av driftsorganisasjonen for Aasen-feltet enn Trondheim.