Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:559 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 10.02.2016
Besvart: 15.02.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Jeg viser til sak i VG 09.02.2016 hvor en utlending som jobber som spansklærer ikke får opphold av UDI og UNE fordi hun arbeider for to friskoler, og dermed ikke fyller et vilkår om kun en arbeidsgiver. Dersom hun hadde jobbet for to offentlige skoler hadde hun derimot fått opphold.
Vil arbeidsministeren ta initiativ til å endre regelverket slik at det gir rom for større fleksibilitet og blir bedre tilpasset dagens arbeidsliv?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Representanten viser til en artikkel i VG 9. februar om en amerikansk statsborger som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse.
Hovedregelen er at oppholdstillatelse gis til faglærte som har tilbud om jobb som er relevant for utdanningen. I tillegg kreves det som hovedregel at arbeidstilbudet gjelder heltidsarbeid for én arbeidsgiver, og det stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Bestemmelsen i utlendingslovens § 23 gir mulighet for å gjøre unntak både fra kravet om heltidsarbeid og fra kravet om én arbeidsgiver. Utlendingsdirektoratet opplyser at de i sin praksis gjør unntak fra kravet om én arbeidsgiver der søker har spesiell kompetanse, for eksempel kompetanse på høyt akademisk nivå, eller der forhold som knytter seg til yrkesutøvelsen tilsier at det bør gjøres unntak.
Evne til selvforsørgelse er et viktig prinsipp i utlendingsretten. Underhold anses å være sikret når utlendingen dokumenterer en arbeidsinntekt av tilstrekkelig omfang. Utlendingsdirektoratet har praksis for å godta heltidsarbeid ned mot 80 prosent stilling og offentlige og private arbeidsgivere behandles likt.
Jeg tar Utlendingsnemndas avgjørelse til etterretning. På bakgrunn av avgjørelsen mener jeg likevel det kan være grunnlag for å se nærmere på regelverket, om det er tilstrekkelig fleksibelt og tilpasset dagens arbeidsmarked. Jeg har derfor sendt et brev til Utlendingsdirektoratet hvor jeg ber om deres vurdering av om det er behov for endringer i utlendingsregelverket knyttet til vilkåret om at arbeidstilbudet som hovedregel skal gjelde heltidsarbeid for én arbeidsgiver, og om regelverket bør legge til rette for at en utlending skal kunne ha flere tillatelser samtidig for å kunne arbeide hos flere arbeidsgivere.
Regjeringen er opptatt av å legge til rette for høykvalifiserte arbeidstakere samtidig som vi balanserer hensynet til kontrollert innvandring med et så fleksibelt regelverk som mulig. På bakgrunn av blant annet tilbakemeldingene fra direktoratet vil jeg vurdere behovet for eventuelle endringer i regelverket.