Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:560 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 10.02.2016
Besvart: 18.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Vil statsråden ta initiativ til bedre samordning av regler og praksis i UDI og Statsbygg slik at det legges bedre til rette for etablering av nødvendige mottak for de som søker beskyttelse i Norge?

Begrunnelse

Det meldes fra organisasjoner som ønsker å etablere et mottak i et "statsbygg-hus" som står tomt, at Statsbygg krever leie i 3 år, mens UDI krever å kunne si opp kontrakten etter 1 år. Dette gjør det svært vanskelig å få etablert mottak som UDI utrykker sterkt behov for.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Som representanten viser til, har vi i dagens situasjon et stort behov for å etablere asylmottak. Ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av mottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI). I arbeidet med å sikre tilstrekkelig antall mottaksplasser er en rekke statlige aktører involvert. Blant disse er det et nært samarbeid mellom UDI og Statsbygg.
Statsbygg og UDI har jevnlige koordineringsmøter og løpende dialog om potensielle eiendommer og organisering knyttet til fremtidige leieforhold. Etatene har ulike hensyn som må veies opp mot hverandre. Blant annet skal UDI sikre et fleksibelt mottakssystem som kan variere i omfang avhengig av behovet. Statsbygg må på sin side ta hensyn til føringer for deres virksomhet. De kan ikke inngå avtaler som innebærer en subsidiering eller økonomisk fordel til private aktører, eller inngå kontrakter som medfører økonomisk tap.
Jeg har fått opplyst fra UDI at problemstillingen som er reist av stortingsrepresentanten har vært relevant i enkelte tilfelle ved etablering av mottak. Justis- og beredskapsdepartementet vil ta initiativ overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få vurdert om det kan være behov for endrede føringer.
Jeg vil understreke at det er et nært samarbeid mellom de involverte aktørene, der det pågår et kontinuerlig arbeid for å sikre et kostnadseffektivt mottakssystem med kapasitet til å innkvartere de som har behov for en mottaksplass.