Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:561 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 10.02.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 17.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke konkrete tiltak er iverksatt på kort sikt for å få på plass nasjonale retningslinjer, og når vil en plan for langtidslagring bli presentert?

Begrunnelse

Riksadvokatens begjæring om gjenåpning av en 16 år gammel straffesak hvor biologisk materiale var av sentral betydning viser betydningen av å ha regler for oppbevaring av biologisk bevismateriale i alvorlige straffesaker med tanke på muligheten for gjenopptagelse. Det var også anbefalingen i NOU 2007:07 som opplyste at det er ikke gitt regler som pålegger politiet å oppbevare bevisgjenstander, f.eks. biologisk materiale, etter at rettskraftig dom foreligger.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det ble i desember 2008 avgitt to rapporter til Politidirektoratet vedrørende lagring av bevis i straffesaker. Den ene rapporten gjelder «Lagring av elektronisk spormateriale», mens den andre gjelder «Forlenget lagring av gjenstander og biologisk spormateriale». Rapportene inneholder forslag til hvordan ulike typer bevis kan lagres.
Sett hen til den tid som er gått siden rapportene ble avgitt, er det nødvendig å foreta en gjennomgang av de to rapportene, eller eventuelt hvilke deler av disse, som kan legges til grunn for det videre arbeidet med å få på plass retningslinjer og systemer for oppbevaring av bevis. Det er i denne forbindelse avholdt møte mellom Justis- og beredskapsdepartementet og representanter for Politidirektoratet og Riksadvokatembetet. Politidirektoratet er gitt i oppdrag å fremlegge en vurdering av de to rapportene innen 17.02.2016. Når disse vurderingene foreligger vil man se hvilke deler av rapportene man kan bygge på og i hvilken grad det er behov for å utvikle andre løsninger.
Politidirektoratet er videre bedt om å komme med et første innspill til hvordan bevis kan lagres på en tilfredsstillende og kostnadseffektiv måte. Fristen for Politidirektoratet er 17.02.2016.
Når Politidirektoratets vurderinger og innspill foreligger, vil departementet ha et bedre grunnlag for konkret å planlegge det videre arbeidet.
Avslutningsvis vil jeg understreke at det er en prioritert oppgave å finne konkrete løsninger for lagring av bevis i straffesaker.