Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:562 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 10.02.2016
Besvart: 19.02.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Vil statsråden legge til rette for at SOS barnebyer kan tilby bosetting av mindreårige asylsøkere/flyktninger i samarbeid med Asker kommune, i tråd med Stortingets ønske?

Begrunnelse

SOS-barnebyer, Asker kommune og flere kompetansemiljøer utarbeider nå en modell som gjør det enklere for norske kommuner å ta vare på enslige mindreårige asylsøkere og gi dem den omsorgen de har krav på.
Målet for prosjektet er å utvikle en modell som gjør det enklere for kommunene å bosette enslige mindreårige asylsøkere, som får barna raskere ut i kommunen og som gjør at barna kan integreres raskere i nærmiljøet.
SOS barnebyer har søkt departementet og IMDI om prosjektmidler. Departementet ønsker imidlertid ikke å prioritere dette, til tross for klare signaler fra Stortinget.
Et bredt flertall av partiene på Stortinget ønsker at SOS barnebyer skal bidra i bosettingen av enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, jf. forliket «Tiltak for å møte flyktningkrisen» av 19. nov. 2015
Denne prioriteringen ble understreket av det samme brede flertall i Kommunal- og forvaltningskomitèen ved behandlingen av budsjettet for 2016. Fra Innst. 16 S (2015–2016) hitsettes:
Et annet flertall, Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, viser til at regjeringen i asylforliksavtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble bedt om å sørge for et bredt spekter av botilbud med sterk barnefaglig kompetanse, herunder vurdere ulike ordninger for bofellesskap, eksempelvis fosterhjemsordninger, SOS Barnebyer samt benytte folkehøyskoler der det er ledig kapasitet.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Stortinget har bedt regjeringen om å: Sørge for et bredt spekter av botilbud med sterk barnefaglig kompetanse, herunder vurdere ulike former for bofellesskap, eksempelvis fosterhjemsordninger, SOS Barnebyer samt benytte folkehøyskoler der det er ledig kapasitet.
Tiltaket er forankret i asylforliket Tiltak for å møte flyktningkrisen av 19. november 2015, jf. Innst. 16 S (2015-2016), og i avtalen Et felles løft for god integrering av 16. desember 2015.
I utgangspunktet er det kommunene som avgjør om og på hvilken måte de vil bosette enslige mindreårige flyktninger, hvilket botilbud barnet trenger og hva slags botilbud de kan tilby, jf. lov om barneverntjenester § 3-4. Vurderingen av hvilket botiltak som tilbys, avhenger av det enkelte barns behov. De fleste enslige mindreårige bosettes i dag i ulike former for bofellesskap. Andre bosettes på hybel, i leilighet med tilsyn, eller i fosterhjem.
Selv om det er en kommunal oppgave å finne egnet botilbud til enslige mindreårige, ser departementet nå nærmere på Stortingets anmodning om å vurdere SOS Barnebyer som mulig botilbud for enslige mindreårige. Vi har mottatt en søknad fra SOS Barnebyer på 6,8 mill. kroner til et prosjekt som har som mål at flere kommuner tar imot, bosetter og integrerer enslige mindreårige flyktninger. SOS-barnebyer skal ikke etablere botilbud i Asker kommune. Organisasjonen ønsker å utvikle og prøve ut en samarbeidsmodell, hvor blant annet næringsliv og frivillighet trekkes inn for å gi god omsorg til enslige mindreårige. Sluttproduktet er, slik vi oppfatter det, en erfaringsmanual som skal spres til andre kommuner. I prosjektperioden skal Asker kommune finne familier som kan være fosterforeldre for flere enslige mindreårige samtidig, med god oppfølging og støtte fra blant annet frivillige.
Departementet har etter nyttår, på bakgrunn av søknaden, hatt møter med SOS Barnebyer, både på administrativt og politisk nivå, hvor det er gitt utdypende informasjon om prosjektet. Det har vært behov for å få mer informasjon om det konkrete innholdet i prosjektet og innholdet i prosjektet har endret seg noe underveis.
Bufdir forvalter en tilskuddsordning kalt Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet. Det er naturlig at Bufdir vurderer om søknaden faller inn under formålet med denne tilskuddsordningen. Rammene for tilskuddsordningen er imidlertid på kroner 6,3 mill. i 2016, og deler av budsjettrammen er allerede bundet opp i flerårige tilskudd. Jeg vil derfor også ha kontakt med Justisdepartementet om søknaden. Justisdepartementet har deltatt på møtene med SOS Barnebyer.
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om oppfølging av tiltak i asylforliket og integreringsforliket, blant annet i integreringsmeldingen som skal legges fram i løpet av våren.