Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:602 (2015-2016)
Innlevert: 15.02.2016
Sendt: 15.02.2016
Besvart: 19.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Kan justisministeren gi en orientering om tidsperspektivet for avlevering av PSTs historiske arkiver fra tiden etter andre verdenskrig og under den kalde krigen, til arkivverket?

Begrunnelse

Det har over en årrekke vært ytret ønske fra forskning og fra et bredere publikum om innsyn i enkeltsaker av ulik art som man har antatt kan befinne seg i de historiske arkivene i PSTs arkiv fra tiden etter Andre verdenskrig og under den kalde krigen. PST har som regel avslått slike ønsker om innsyn. Vi har i Norge bestemmelser om avlevering av arkivmateriale fra offentlig forvaltning til det forvaltningsorganet som har ivaretakelsen av historiske arkiver som oppgave, nemlig Riksarkivet og Statsarkivene. Det er i dag ingen grunner til at arkivsaker som ikke har betydning for rikets sikkerhet blir oppbevart i PST. De grunner av personvernsmessig karakter som fortsatt må ivaretas, forvaltes i dag best av Riksarkivaren, som har dette som oppgave. Det er heller ikke grunn til å anta at PST selv ønsker å beholde disse arkivene. Tvert imot vil slike arkiver som andre arkiver fra det offentlige være viktige kilder til historisk forståelse. Også plasshensyn for arkivmateriale tilsier at det bør komme en fortgang i en avlevering til arkivverket.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har ved flere anledninger, senest i tilknytning til interpellasjonen 21. januar 2016 fra stortingsrepresentant Anders B. Werp, gitt uttrykk for en åpenhetslinje i forhold til det historiske materialet som befinner seg i arkivene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Tjenesten selv ønsker også at historisk materiale avleveres til Riksarkivet slik at det kan bli gjenstand for viktig historisk forskning og har de siste årene flere ganger gitt forskere innsyn.
Noe arkivmateriale er allerede overført Riksarkivet. Arkivet til Innsynsutvalget som ble overført Riksarkivet ved avslutningen av utvalgets arbeid ved utgangen av 2007, inne-holder originaldokumentene fra Politiets overvåkingstjeneste (POT) i de sakene som Innsynsutvalget behandlet.
I forbindelse med Innsynsutvalgets arbeid ble daværende POT pålagt makuleringsstopp av departementet. Departementet opphevet i juni 2007 makuleringsstoppen da det ikke lenger var nødvendig av hensyn til Innsynsutvalgets arbeid, men påpekte samtidig at arkivmateriale i PST som utgangspunkt bør overføres Riksarkivet med mindre tjenestlige grunner tilsier videre oppbevaring hos tjenesten. I august 2007 ble det besluttet i PST å opprette et avleveringsprosjekt for avlevering av materiale til Riksarkivet for arkivperioden 8. mai 1945 til 31. desember 1994. Prosjektets tidsmessige mål var at arbeidet med avlevering fra lokale enheter til Den sentrale enhet (DSE) skulle være avsluttet innen 1. januar 2011. Arbeidet med DSEs eget arkivmateriale skulle starte umiddelbart etter avsluttet lokal gjennomføringsfase.
Spørsmålet om avlevering av arkivmateriale fra PST til Riksarkivet er noe det har vært arbeidet med i løpende kontakt med Riksarkivet. Riksarkivet ville i utgangspunktet kun motta avgradert materiale, og først 11. juni 2010 ble det avklart at Riksarkivet også kunne motta gradert materiale. Et annet forsinkende element har vært problemstillingen om overføring av dokumenter fra samarbeidende tjenester til Riksarkivet i seg selv innebærer et brudd på tredjepartsregelen, dvs. at mottaker av en etterretningsinformasjon gjerne anses folkerettslig forpliktet overfor avgiverstaten til å behandle informasjonen etter avgivers eller eiers forutsetninger. Dette innebærer at PST i forbindelse med avlevering må vurdere om hvert enkelt dokument kan avleveres.
Kartleggingsarbeidet i alle lokale enheter ble fullført i november 2009, mens innhentingen til DSE ble fullført i 2012. På dette tidspunktet startet arbeidet med å systematisere og avgradere det innsendte materialet. PST gjennomførte på slutten av 2014/overgangen til 2015 et forprosjekt der omfanget av systematiserings- og avleveringsjobben ble klarlagt. Riksarkivet krever at det før arkiver kan avleveres skal foreligge en godkjent plan for bevaring og kassasjon. Dette betyr at arkivet må være gjennomgått med tanke på å utarbeide regler for hva som skal avleveres og hva som skal destrueres.
Etter planen skulle det gjennomføres en anbudskonkurranse for selve avleveringen i løpet av siste kvartal 2015. PST har med utgangspunkt i gjeldende trusselsituasjon måttet prioritere andre saker knyttet til sin kjernevirksomhet. Det er derfor ennå ikke utlyst noen anbudskonkurranse og det har derfor ikke vært mulig å overholde den selvpålagte fristen. Arbeidet med avlevering av arkivmaterialet vil være svært tidkrevende og utfordrende, og det må forventes å ta en del år å gjennomføre fullt ut.
Redegjørelsen bygger bl.a. på informasjon fra PST.