Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:570 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 10.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I 2013 ble bruk av dopingmidler forbudt i Norge. For å følge opp forbudet opprettet Antidoping Norge et Rent Senter-program som ca. 370 treningssentre hadde sluttet seg til i 2014. Programmet inneholder en bred innsats hvor avlegging av dopingprøver inngår, og det er presisert at bruk kan bli politi-anmeldt. Imidlertid framkom det i media i 2014 at de 370 treningssentrene til da ikke hadde anmeldt noen for bruk av doping.
Kan statsråden opplyse hvor mange anmeldelser av dopingbruk det kom fra treningssentrene i 2015?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er bred politisk enighet om viktigheten av innsatsen mot doping som samfunnsproblem. Bruk av dopingmidler er både til skade for den som inntar stoffene, men har også store samfunnsmessige konsekvenser. I 2013 trådte forbudet mot erverv, besittelse og bruk av dopingmidler i kraft, etter endringer i legemiddelloven. Forbudet har vist seg som et viktig supplement i en helhetlig politikk mot doping.
Forebygging og bekjempelse av bruk av dopingmidler krever et tett samarbeid mellom offentlige myndigheter, men også med andre aktører. Treningssenterbransjen er en slik aktør. Bruk av dopingmidler er koblet til et ønske om å oppnå finere kropp og større muskler og mange av brukerne av slike preparater, kan derfor være å finne innenfor treningssentermiljøene.
I 2015 ble det anmeldt ca. 1 500 saker om dopingkriminalitet. Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at ingen av disse sakene var anmeldt fra et treningssenter. Det er med andre ord ikke noe som tyder på at situasjonen er endret i forhold til 2014.
Vi har imidlertid satt i verk flere tiltak for ytterligere å styrke samarbeidet mot dopingkriminalitet. I 2016 er Antidoping Norge tildelt 30 millioner kroner over statsbudsjettet. Hensikten er blant annet å bidra til et sterkere samarbeid mellom Antidoping Norge og treningssenterbransjen, kommuner og fylkeskommuner. I tillegg skal Politidirektoratet følge opp samarbeidsavtalen med Antidoping Norge, som ble inngått i 2014.
Jeg følger utviklingen nøye og vil avvente å vurdere ytterligere tiltak inntil vi kjenner effekten av de samarbeidstiltak som allerede er igangsatt på området.