Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:574 (2015-2016)
Innlevert: 10.02.2016
Sendt: 11.02.2016
Besvart: 18.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Har statsråden vurdert å innføre barnehagetilbud på samisk i tråd med merknaden, - og om ikke, hva er begrunnelsen for at dette ikke gjøres?

Begrunnelse

I Prop.14-2013-2014,innstilling fra familie og kulturkomiteen hadde Arbeiderpartiet følgende merknad:

"Post 50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener det er viktig at samiske barn i barnehagene får kunnskap om eget språk. Disse medlemmer mener at det må vurderes om det skal være en plikt å gi barnehagetilbud på samisk når det er minst 10 barn i kommunen, også i kommuner utenfor forvaltningsområdet, tilsvarende slik det er hjemlet i opplæringsloven."

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det er viktig for Norge å ta vare på samisk språk og kultur. Regjeringen ønsker at samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Dette understrekes både i barnehageloven og i rammeplanen.
Kommunens ansvar for barnehagetilbudet til samiske barn er regulert i barnehageloven § 8 tredje ledd. Det følger av denne bestemmelsen at kommunen har ansvar for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I kommuner utenfor samiske distrikt skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Kommunen skal altså legge til rette for at samisk språk og kultur også er en del av barnehageinnholdet til samiske barn utenfor det definerte samiske forvaltningsområdet, dersom foreldrene ønsker dette.
Innholdet i barnehagetilbudet til samiske barn utenfor samiske distrikt skal tilpasses barnas samiske bakgrunn. Dette betyr at samiske barn og foreldre har rett til å forvente at barnehagens ansatte har kjennskap til og legger vekt på at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Utenfor de samiske distriktene stilles det ingen krav til at det skal være samisktalende personale i barnehagene. Så langt som praktisk mulig, skal det imidlertid legges til rette for at barna også kan få møte sin samiske kultur og sitt samiske språk i egnet form.
Regjeringen ønsker å stimulere til ulike tiltak for å styrke arbeidet med utvikling av samisk språk i barnehagene. Sametinget forvalter midler hvor det kan søkes om økonomisk støtte for tilrettelegging i den enkelte kommune og barnehage uavhengig av hvor i landet barnehagen ligger. I tillegg benyttes tilskuddet til kompetansetiltak, prosjekt- og utviklingsarbeid, veiledning og utvikling av pedagogisk materiell. Formålet med tilskuddet er å bidra til å tilrettelegge for at samiske barn i barnehage skal få bevare og utvikle sitt språk og sin kultur, også i kommuner utenfor de samiske distriktene.
Jeg har forståelse for at foreldre med samiske barn gjerne vil at barna skal gå i samiske barnehager. For samiske barn er tidlig og god språkstimulering avgjørende for å videreutvikle og bevare samisk språk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nedsatt et samisk språkutvalg som skal redegjøre for gjeldende ordninger, tiltak og regelverk knyttet til de samiske språkene, og vurdere hvordan disse eventuelt kan tilpasses for å sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk. Regjeringen vil vurdere om det skal gjøres endringer i ordningene, tiltakene eller regelverket på barnehageområdet når språkutvalgets innstilling foreligger.