Skriftlig spørsmål fra Erik Lundeby (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:580 (2015-2016)
Innlevert: 11.02.2016
Sendt: 11.02.2016
Besvart: 22.02.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Erik Lundeby (V)

Spørsmål

Erik Lundeby (V): Kan statsråden redegjøre for omfanget av direktorater og utvikling i antall årsverk i direktoratene de siste 10 år?

Begrunnelse

I en tid med behov for en dyptgripende og omfattende omstilling av det norske samfunn er det av største betydning at offentlig administrasjon er effektiv. Regjeringen har satt seg som mål i sin regjeringsplattform å "gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere."
Den norske sentralforvaltningen har en struktur der det i tillegg til departementene er en rekke direktorater med bestemte forvaltningsoppgaver. Hver for seg vil det være gode grunner for at strukturen er delt på denne måten, men på et overordnet nivå er det allikevel en fare for dobling av funksjoner og kompetanse. Det er også alltid en fare for at frittstående fagmiljøer genererer sin egen saksflyt, og påtar seg oppgaver det ikke er noe sterkt samfunnsmessig behov for å få utført.
Det er derfor viktig å følge med på ressursbruken på direktoratsnivå. Det er interessant å se utviklingen i inneværende periode, men også å sammenlikne i en tiårs-periode for å se tendenser på lengre sikt. For at sammenlikninger skal bli korrekt, er det nødvendig å ta høyde for at oppgavene har vært organisert ulikt over tid. Det er derfor riktig å sammenlikne årsverk innenfor dagens organisering med antall årsverk brukt til de samme oppgavene innenfor tidligere organisering - enten oppgaven ble løst av en enhet i et departement eller på annen måte.
Svaret bes gitt i form av en tabell som viser årsverk pr direktorat hvert år. I de tilfeller hvor direktoratet er nyopprettet, bes det om at tallet for tidligere år beregnes basert på hvor mange årsverk det var i de avdelinger eller enheter som hadde ansvaret for oppgavene på det gjeldende tidspunkt.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Tabellen som etterspørres er basert på statens sentrale tjenestemannsregister. Utvelgelsen av hva som er direktorater er basert på Difi rapport 2013:11 Merverdi eller unødvendig omvei? Om direktoratenes rolle i gjennomføring av nasjonal politikk.
Statens sentrale tjenestemannsregister omfatter alle statlige virksomheter der de ansatte får lønns- og arbeidsvilkår fastsatt etter statens lønnsregulativ.
Fra og med 2015 er det innført en ny innrapporteringsordning for registeret, A-ordningen. Dette har medført at 2015-tall er foreløpige, og at de er fra september. Øvrige årstall er fra mars.
I de tilfeller direktoratet er nyopprettet, er det bedt om at tallet for tidligere år beregnes ut fra hvor mange årsverk det var i de avdelinger eller enheter som hadde ansvaret for oppgavene på det gjeldende tidspunktet. Det foreligger ikke noen slik oversikt, og det er ikke mulig å foreta slike beregninger innen tidsrammen for besvarelse av spørsmålet.
Jeg vil også vise til at regjeringen har innført en reform for avbyråkratisering og effektivisering fra og med 2015. Den skal gi insentiver til mer effektiv drift og frigjøre ressurser til prioriterte formål.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i exel-format