Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:582 (2015-2016)
Innlevert: 11.02.2016
Sendt: 11.02.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 22.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan vil statsråden sørge for at verger og representanter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger får utbetalt vederlagene de har krav på?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt bekymringsmeldinger vedrørende manglende utbetaling av vederlag til verger og representanter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i Oslo og Akershus.
Ifølge Vergeforeningen Følgesvenn er det noen verger som venter på utbetaling av krav så langt tilbake som til januar 2015. Vergeforeningen opplyser videre at enkelte verger har blitt tvunget til å ta opp forbrukslån for å betjene utgifter i påvente av utbetaling av vederlag for tjenester utført for staten. Andre har måttet be seg fritatt fra vervet med de følger det får for barna som må forholde seg til en ny verge.
Barn som på flukt er en særlig sårbar gruppe og vergeordningen er av stor betydning. Verger for enslige mindreårige/flyktninger representerer mindreårige i foreldrenes sted og sørger for at de får de rettighetene og den oppfølgingen de har behov for og rett til.
Statsministeren oppfordret i sin nyttårstale flere til å melde seg som verger for enslige mindreårige. Behovet for verger er stort og det er derfor avgjørende at de som tar på seg dette viktige verv får dekket sine kostnader og utbetalt vederlag de har krav på.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Spørsmålet er adressert til Kommunal- og moderniseringsministeren. Siden det er
Fylkesmannen (FM) og Statens sivilrettsforvaltning (SRF) som behandler krav om godtgjøring og utgiftsdekning etter vergemålsloven og utlendingsloven, og regelverket samt virksomhetene er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet er det jeg som svarer på spørsmålet.
Etter hva jeg har fått opplyst, er gjennomsnittlig saksbehandlingstid på utbetaling av godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter for tiden om lag 4 måneder hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA). Enkelte krav er noe eldre (inntil 2 måneder eldre), men det er opplyst at det skyldes manglende dokumentasjon. Jeg har også fått opplyst at FMOA er ukjent med ubehandlede godtgjøringskrav innkommet i januar 2015. FMOA har derfor bedt Vergeforeningen Følgesvennen om tilbakemelding på hvilke saker dette gjelder, og har i den forbindelse hatt møte med Vergeforeningen Følgesvennen onsdag 10. februar 2016.
For blant annet å sikre at representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere får utbetalt godtgjøring innen rimelig tid, har Regjeringen styrket representantordningen med totalt 46,1 mill. kroner i 2016. Jeg er enig i at godtgjøring innen rimelig tid er avgjørende for rekruttering av representanter og verger. Utbetaling av godtgjøring og utgiftsdekning til representanter og verger er derfor en prioritert oppgave i fylkesmennenes tildelingsbrev for 2016, med krav om gjennomsnittlig saksbehandlingstid på maks 6 uker.
Det er allerede iverksatt flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden på utbetaling av godtgjøring til representanter og verger. FMOA har ansatt flere nye saksbehandlere og gjennomfører ukentlige dugnader for å redusere restansene. Jeg har bedt SRF utarbeide forslag til endringer i utlendingsforskriftens bestemmelser om godtgjøring og utgiftsdekning av representanter. Hensikten er å oppnå enklere og mer effektiv saksbehandling ved samtlige fylkesmannsembeter.
I de øvrige fylkesmannsembetene er gjennomsnittlig saksbehandlingstid på utbetaling av godtgjøring og utgiftsdekning til representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere om lag en måned, og godt innenfor resultatkravet på 6 uker.
Jeg følger utviklingen og har god dialog med vergemålsmyndighetene.