Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:585 (2015-2016)
Innlevert: 11.02.2016
Sendt: 11.02.2016
Besvart: 18.02.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Vil statsråden klargjøre mulighetene for kostnadsreduksjon ved et eventuelt justert forprosjekt av arkivbygget på Tynset og vil statsråden, før en eventuell avtale underskrives med Dora AS eller Nasjonalbiblioteket i Rana, synliggjøre overfor Stortinget de fremtidige kostnadene som vil komme med en eventuell leieavtale med DORA AS eller Nasjonalbiblioteket i Rana, tillegg til de økte transportkostnadene som vil følge ved frakt av papirer til digitalisering ved Tynset?

Begrunnelse

Viser til kulturministerens svar på skriftlig spørsmål fra Heidi Greni den 28.01.2016 Kulturministeren viser til at det er for høye kostnader ved det utredede forprosjektet som er årsaken til at de nå utreder en alternativ modell hvor man ser på muligheten for samlokalisering med andre statsarkiv. Noe Statsbygg har meddelt ikke medfører riktighet, siden prosjektet nå kan realiseres for en betydelig lavere kostnad, grunnet mindre behov for hyllemeter/areal, enn hva som tilligger det utredede forprosjektet som kulturministeren viser til.
På bakgrunn i endrede forutsetninger omkring behovet for magasinplass, er det i følge Statsbygg mulig med bedre utnyttelse av tomta, noe som vil redusere kostnadene betydelig. Det kan virke fornuftig å legge dette til grunn i et justert forprosjekt for arkivbygget på Tynset, slik at man kan legge disse kostnadene til grunn ved en sammenligning av regjeringens andre alternativer, som omfatter leie hos private aktører.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Representanten Greni understreker i sin begrunnelse for spørsmålet om "et eventuelt justert forprosjekt" til at Statsbygg på oppdrag fra Kulturdepartementet allerede har undersøkt ulike tiltak for å kunne redusere kostnadene i det eksisterende forprosjektet på Tynset. Arealreduksjoner, herunder en reduksjon i antall hyllemeter, og tomtespørsmål er blant tiltakene det har blitt sett nærmere på før regjeringen la fram sin vurdering om å undersøke en alternativ modell. I regjeringens videre arbeid med arkivprosjektet, vil tidligere utredete innsparingstiltak også inngå i beslutningsgrunnlaget. Regjeringen vil legge fram et endelig forslag for Stortinget basert på en helhetlig vurdering.
Når det gjelder den mulige plasseringen av sentraldepot for papirarkiver i Mo i Rana, vil et slikt alternativ, dersom det blir fremmet som foreslått løsning, realiseres som et statlig byggeprosjekt og lagt fram for Stortinget på ordinær måte. Dersom det blir aktuelt å fremme en løsning med en leieavtale i markedet, vil dette selvsagt også bli håndtert i tråd med gjeldende regelverk for leie av lokaler i markedet.
Når det gjelder transportkostnader som vil følge ved frakt av papirer til digitalisering på Tynset, kan det legges til grunn at transportkostnadene for dokumentene vil være lik enten materialet skal digitaliseres eller magasineres når de har ankommet Tynset.
Det vil imidlertid være slik at den delen av Norsk helsearkiv som skal bevares og dermed ikke skal kasseres etter at det er digitalisert, vil bli videretransportert til et permanent magasin etter digitalisering. Dette utgjør en liten del av det totale materialet.