Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:604 (2015-2016)
Innlevert: 15.02.2016
Sendt: 15.02.2016
Besvart: 19.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): PSTs trusselvurdering peker på at høyreekstremisme er økende og at ytterliggående religiøs ekstremisme fortsatt utgjør en trussel. Samtidig tvinges flere ut på flukt, noe som øker risikoen for å bli utsatt menneskehandel. Særlig er barna og kvinnene utsatt. Regjeringen har ingen fungerende handlingsplan mot menneskehandel og planen mot ekstremisme og vold er ikke finansiert.
Kan det bes om status på gjennomføring av alle tiltak i planen mot ekstremisme, og for arbeidet med ny plan mot menneskehandel?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme fremgår det at tiltakene i planen skal dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. Det er allikevel bevilget midler til gjennomføring av flere av tiltakene, bl.a. til nasjonal konferanse, mentorordning i kriminalomsorgen, foreldreveiledningsprogram, forskning m.m.
Handlingsplanen er dynamisk, det vil si at eksisterende tiltak skal kunne justeres og at nye tiltak skal utarbeides i takt med utviklingen på feltet og endringer i trusselbildet. De 30 opprinnelige tiltakene er allerede supplert med nye tiltak. I denne sammenheng kan nevnes at Stortinget i RNB 2015 bevilget midler til to tilskuddsordninger for kommunene og frivillige organisasjoner: 10 mill. kr til en ordning under Justis- og beredskapsdepartementet og 7,5 mill. kr til en ordning under Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er også bevilget ytterligere midler til forskning, herunder et senter for forskning på høyreekstremisme og lignende fagfelt.
Det rapporteres på tiltakene to ganger årlig. Siste status på oppfølging av samtlige tiltak fra september 2015 er offentliggjort på regjeringens nettsted (www.radikalisering.no). Neste rapportering vil foreligge i løpet av mars 2016.
En handlingsplan mot menneskehandel er under utvikling og vil lanseres i vår. Stortinget bevilget 7 millioner kroner i 2015 til en tilskuddsordning på feltet som gjorde det mulig for Justis- og beredskapsdepartementet å etablere nye og styrke eksisterende prosjekter som bistår ofre for menneskehandel. Fra i fjor ble det dessuten øremerket 15 millioner kroner for å etablere spesialenheter mot menneskehandel i de største politidistriktene.