Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:593 (2015-2016)
Innlevert: 12.02.2016
Sendt: 12.02.2016
Besvart: 23.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Mener statsråden at fødsler som stanses med begrunnelse i bemanningssituasjonen, slik det finnes eksempel på ved Haukeland Universitetssykehus, er en indikasjon på at bemanningen ved fødestedet er for lav, eller mener statsråden dette er en forsvarlig løsning på bemanningsutfordringer og oppfyller kvalitetskravene til fødselsomsorgen?

Begrunnelse

12. februar 2016 ble undertegnede via media gjort oppmerksom på at en tvillingfødsel der fødekvinnen hadde svangerskapsforgiftning var stanset etter at den var satt i gang. Dette skjedde ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus og begrunnelsen var at det var for lite bemanning til å følge opp fødselen.
Det har over tid vært uttrykt bekymring både fra ansatte og andre om reduksjonen i fødetilbudet ved Haukeland. På tross av økt antall fødsler i fjor, så startet en planlagt nedbemanning fra årsskiftet og fra 9. februar oppgis det at 19 årsverk skal bort.
Undertegnede har tatt opp situasjonen ved Haukeland i spørsmål til statsråden tidligere, Dokument 15:1470 (2014-2015), blant annet på bakgrunn av at ansatte i september varslet i Bergens Tidene om at de ville advare gravide mot å føde i helgene. Advarslene ble gitt med bakgrunn i nedstenging av fødestuer, ikke vikar ved sykdom og lav bemanning. I svaret forsikret statsråden via Helse Vest RHF og Helsedirektoratet om at kvalitetskravene til fødselsomsorgen blir fulgt ved Haukeland, herunder at kvinner skal ha jordmor tilstede så tidlig som mulig og under den aktive delen av fødselen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er opptatt av at fødetilbudet skal være trygt og forutsigbart og at de fødende skal ha en god fødselsopplevelse. Når det gjelder etterlevelse av Helsedirektoratets kvalitetskrav, viser jeg til brev til Stortingets president datert 18. august 2015 og min uttalelse vedrørende Dokument 8:2 S (2015-2016) - Representantforslag om å sikre kvaliteten i fødselsomsorgen og rammefinansiere fødeavdelinger og kvinneklinikker, der jeg gjengir informasjon fra de regionale helseforetakene om at kravene er godt kjent, at det arbeides aktivt for å nå målene, og at jordmorbemanningen er økt mange steder for å imøtekomme kravene. Helse Vest har informert meg om at kravet følges opp i Helse Bergen. Helseforetakene melder også at på grunn av store svingninger i antall fødsler, kan det være vanskelig å nå målet om at jordmor skal være tilstede i hele den aktive fasen på enkelte vakter med svært mange fødsler.
Når det gjelder kvinner der det er planlagt igangsetting av fødsel, har Helse Vest informert meg om at det ikke er ofte at slik igangsetting blir utsatt, og det er ikke er noen indikasjon på at det er en annen praksis på dette området i Helse Bergen enn ved andre fødeinstitusjoner. Det er heller ikke slik at kvinner som er midt i en fødsel sendes hjem, slik man kan ha fått inntrykk av i media. Utsettelse av igangsettelse av fødsel skjer av ulike årsaker, både medisinskfaglige og kapasitetsmessige. Når det er stor aktivitet vil det alltid gjøres en prioritering mellom oppgaver basert på medisinske kriterier. Helse Bergen har gitt uttrykk for at de ønsker å bedre kommunikasjon og informasjon til fødende i slike situasjoner.