Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:594 (2015-2016)
Innlevert: 12.02.2016
Sendt: 12.02.2016
Besvart: 24.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Norge skal ensidig og uten dialog med andre land innføre en ny "miljøavgift" på internasjonal luftfart.
Er dette i tråd med Open Skies-avtalen og andre internasjonale forpliktelser?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som representanten er kjent med, hører flypassasjeravgiften, som jeg antar representanten sikter til, inn under finansministerens ansvarsområde. Samferdselsdepartementet har imidlertid ansvar for Norges internasjonale forpliktelser som er spesifikke for luftfarten, herunder Open Skies-avtalen og andre luftfartsavtaler.
Norge har i de aller fleste av sine luftfartsavtaler en standard artikkel som omfatter luftfarts-avgifter. I henhold til denne artikkelen skal ingen av partene til avtalen ilegge den annen parts flyselskap avgifter som er høyere enn de som ilegges egne selskap. Det oppfordres til konsultasjoner mellom avgiftsmyndigheter og brukerne av lufthavnene vedrørende luftfarts-avgiftene, og forvarsel i rimelig tid bør gis brukerne slik at de har mulighet til å uttrykke sin mening før avgiftsendringen iverksettes.
I våre bilaterale luftfartsavtaler finnes det ingen egne artikler om miljøavgifter. Imidlertid har Norge (og Island) sluttet seg til luftfartsavtalen mellom EU og USA – den såkalte Open Skies-avtalen – og i denne avtalen dreier artikkel 15 seg om miljø. Norges tilslutning til denne avtalen er godkjent av Stortinget. Avtalen forhindrer ikke at miljøavgifter innføres, men stiller opp visse prosessuelle betingelser som skal fullføres før en slik avgift eventuelt iverksettes. Finansdepartementet er kjent med disse betingelsene, og jeg forutsetter at det i forbindelse med innføringen av flypassasjeravgiften blir vurdert om det er behov for å følge disse prosedyrebestemmelsene.