Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:601 (2015-2016)
Innlevert: 12.02.2016
Sendt: 15.02.2016
Besvart: 22.02.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Hva vil statsråden gjøre for å unngå at Statkrafts FoU og prosjektutviklingsarbeid med havbasert vindkraft legges ned eller skaleres ned?

Begrunnelse

Offshore vind-avdelingen i Statkraft har over de siste årene bygget seg opp en enorm kompetanse gjennom deltagelse i flere forsknings- og utviklingsprosjekter og gjennom prosjektutvikling. Statkraft har annonsert at de ikke kommer til å investere i nye prosjekter innen havbasert vindkraft. Dette skjedde kun noen få uker etter at Stortinget besluttet at det skal utredes en plan for en demonstrasjonspark for nettopp havvind i Norge. Statkraft sier de har tilpasset sin investeringsplan til nye finansielle rammer etter budsjettforliket, der flertallet på Stortinget bestemte at Statkraft må betale fem milliarder kroner mer i utbytte i perioden 2016 til 2018. Om også Statkrafts FoU og prosjektutviklingsarbeid med havbasert vindkraft nedskaleres eller legges ned, vil sentral kompetanse på en potensielt meget stor energinæring stå i fare og redusere sjansen for at det grønne skiftet blir vellykket for norsk leverandør- og offshoreindustri.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg er opptatt av at Norge skal ha et klart engasjement innen forsking og utvikling av vindkraft til havs. Regjeringen legger til rette for dette. Norge har to forskningssentra (FME) som arbeider innenfor området, og energiforskningsprogrammet ENERGIX gir støtte til FoU-prosjekter. Strategiorganet Energi21 har pekt ut vindkraft til havs som ett av sine seks hovedsatsingsområder.
Enova har et program for introduksjon av ny teknologi, som gir mulighet til å søke om støtte til demonstrasjonsprosjekter for vindkraft til havs.
Det er gode muligheter for norske aktører som ønsker å delta i utvikling av havbasert vindkraft internasjonalt. I en rapport Multiconsult (2015) har utarbeidet for Olje- og energidepartementet, framgår det at den nasjonale omsetningen innen havbasert vindkraft i 2013 var på i underkant av 2,3 mrd. kroner.
Stortinget har bedt regjeringen legge fram en strategi som bidrar til realisering av demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraftverk til havs og andre former for havbasert fornybar teknologi. Jeg sikter på å omtale en slik strategi i den varslede stortingsmeldingen om energipolitikken.
Forøvrig viser jeg til omtale i Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap hva gjelder statens eierskap i Statkraft.