Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:607 (2015-2016)
Innlevert: 16.02.2016
Sendt: 16.02.2016
Besvart: 22.02.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Hovedstadsmeldingen (St.meld.nr 31 2006-07) ble det varslet retningslinjer om at et alternativ i Groruddalen skal utredes, når statlige virksomheter relokaliseres i Oslo. Dette for å fremme en ønsket byutvikling i området som ledd i Grorudalssatsingen. I Stortinget 14/12 2012 sa daværende kommunal-minister at retningslinjene ble presisert og sendt ut senest i januar 2012.
Er statsråden enig i at disse retningslinjene er viktige for utviklingen i Groruddalen og vil han påse at departementene kjenner dem og følger opp?

Begrunnelse

Det er viktig for en positiv utvikling i Groruddalen at flere kunnskapsbedrifter lokaliseres hit. Det vil bidra til at flere ressurspersoner med høy utdanning bosetter seg i dalen, og at andre kunnskapsbedrifter følger etter, slik at det kan danne seg klynger på ulike områder.
To statseide virksomheter som jobber med planer om mulig relokalisering i Oslo er NRK og Politihøyskolen. En eventuell plassering av disse i Groruddalen vil få svært stor betydning og kunne bety et stort skritt framover for Norges mest folkerike dal.
Groruddalens fortrinn som gjør det ekstra viktig å følge opp at et alternativ i Groruddalen utredes, er at det fins store tilgjengelige tomteressurser til rimelige priser i kort reiseavstand fra Oslo sentrum. Både de faktiske forhold og behov og de omtalte retningslinjer bør således tilsi at styrene for de aktuelle virksomheter setter i gang slike utredninger.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg takker representanten for spørsmålet.
Retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon er viktige, både for områdene utenfor Oslo, men også for Groruddalen. Retningslinjene ble oppdatert og tydeliggjort av regjeringen høsten 2014. Nye statlige virksomheter skal som hovedregel ikke lokaliseres i Oslo kommune. Dersom særlige grunner tilsier lokalisering i Oslo, skal virksomheten søkes lokalisert i Groruddalen, eller tilsvarende områder der virksomheten vil gi størst bidrag til byutviklingen. Dette gjelder også når det er aktuelt å etablere nye arbeidsoppgaver og enheter på områder der det allerede finnes virksomheter i Oslo.
Etter retningslinjene skal beslutninger om lokalisering ved store strukturendringer og nyetableringer, eller forslag om å etablere eller flytte statlige virksomheter til Oslo, alltid forelegges regjeringen. Hovedregelen ved opprettelse av ny statlig virksomhet eller nye enheter er videre at minst tre ulike lokaliseringssteder bør vurderes.
Retningslinjenes virkeområde er statsforvaltningen, det vil si ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og forvaltningsvirksomheter. Retningslinjene omfatter dermed ikke statlige stiftelser, statsforetak, særlovsselskap, statsselskap eller andre foretak som staten eier.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede ansvaret for å tolke og gi informasjon om retningslinjene. Vurdering av lokaliseringsalternativer skal sendes KMD før endelig avgjørelse blir truffet. KMD informerer og veileder andre departement om retningslinjene, og bistår ved behov. Fagdepartementene har det overordnede ansvaret for at retningslinjene blir gjort kjent i underliggende etater.
Når det gjelder NRK er dette et aksjeselskap og ikke et statseid foretak. Dette betyr at selskapet ikke er omfattet av retningslinjene for lokalisering.
I følge retningslinjene skal fagdepartementet gjøre det endelige vedtaket om lokalisering av underliggende virksomheter som er omfattet av retningslinjene. Dette gjelder ikke universitet og høyskoler, inkludert Politihøyskolen, der styrene kan gjøre det endelige vedtaket med hjemmel i universitets- og høyskoleloven. Justis- og beredskapsdepartementet kan opplyse om at det p.t. ikke foreligger konkrete planer for relokalisering av Politihøyskolen.
Groruddalen er et prioritert område for regjeringen, og jeg følger utviklingen der nøye. Vi har nylig besluttet å videreføre områdesatsingen for Groruddalen i samarbeid med Oslo kommune og en lang rekke departement og etater.