Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:608 (2015-2016)
Innlevert: 16.02.2016
Sendt: 16.02.2016
Besvart: 23.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Kan helseministeren redegjøre for situasjonen for økonomi, bemanning og kvalitet ved de store fødeklinikkene, og kan han redegjøre for avvikene i rapportene som kommer fra Jordmorforbundet og rapportene som kommer fra helseregionene hvor sistnevnte rapporterer om at situasjonen er kvalitetsmessig god?

Begrunnelse

NRK har i flere saker redegjort for store bekymringer for tilstanden ved landets fødeklinikker. Jordmødre er bekymret for pasientbehandling, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø ved de store fødeavdelingene på grunn av for lav grunnbemanning. Flere kvinner har opplevd å bli sendt hjem, selv etter at fødselen er i gang. Dette strider mot Helsedirektoratets kvalitetskrav til fødselsomsorgen, og prinsippene for kvalitet som ble nedfelt i Stortingsmelding 12 (2008-2009). Det kan fremstå som om økonomiske hensyn veier tyngre enn den medisinske indiksjonen. Sykehusene har de siste årene fått flere skjulte effektiviseringskrav, og sammen med svak sykehusøkonomi fra regjeringen, kan dette vise seg å være kritisk for både mor og barn. Kvinner i fødsel skal oppleve trygghet på sykehusene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Vi har en trygg og god fødselsomsorg i Norge. Nyfødtdødeligheten, som er en samleindikator på kvaliteten i fødselshjelp og nyfødtomsorg, er lav i Norge sammenlignet med resten av Europa og svært lav sammenlignet med verden forøvrig. Brukertilfredsheten med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ble undersøkt av Kunnskapssenteret i 2011, og viste at brukerne og deres pårørende stort sett var godt fornøyd med tilbudet, selv om det på enkelte områder var forbedringspotensial. Erfaringene på fødeavdelingen var de som fikk den mest positive beskrivelsen.
De nasjonale kvalitetskravene til fødetilbudet som er nedfelt i St. meld. nr. 12 "En gledelig begivenhet" (2008-2009) og i Helsedirektoratets veileder "Et trygt fødetilbud" fra 2011 er godt kjent og følges opp i Helseforetakene. Implementering av kvalitetskravene har ført til at jordmorbemanningen er økt på mange fødeavdelinger. I rapporteringene jeg får fra helseforetakene, er det ingenting som tilsier at det ikke er trygt å føde på norske sykehus. Det er heller ikke slik at kvinner som er midt i en fødsel sendes hjem, slik man kan ha fått inntrykk av gjennom media.
Når det gjelder de økonomiske rammebetingelsene, legger statsbudsjettet for 2016 til rette for en aktivitetsvekst på om lag 2,5 prosent i helseforetakene. Dette er en høyt budsjettert aktivitetsvekst sammenliknet med tidligere år. Regjeringen har dermed lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i våre tre budsjetter, sammenliknet med hva de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte. Dette viser at regjeringen satser på og prioriterer sykehusene, eller viktigere, vi prioriterer pasientene.
Når aktiviteten varierer så mye som den gjør på store fødeavdelinger og kvinneklinikker, er de krevende å bemanne. Med fødselstall som varierer mellom 5 og 28 fødsler på ett døgn, vil det kunne oppstå situasjoner hvor det er vanskelig å gjennomføre en-til-en omsorg i hele den aktive fasen av fødselen. Jeg er glad for at Jordmorforbundet følger med på dette. Helseforetakene må utvikle systemer for bemanningsplanlegging som gjør det mulig å håndtere områder med store svingninger i aktivitet og pasientbelegg, slik som fødselsomsorgen. Dette er arbeid som pågår i de fleste sykehusene i dag.