Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:612 (2015-2016)
Innlevert: 16.02.2016
Sendt: 17.02.2016
Besvart: 25.02.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Korleis vil statsråden følgje opp vedtak nr 10 frå handsaminga av sak om endringar i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (oppheving av priskontroll)?

Begrunnelse

Vedtaket seier:

"Stortinget ber regjeringen presisere overfor landbruksforvaltningen, fylkesmannsembetet, kommunene og fylkeskommunene at konsesjonslovens bestemmelser om priskontroll skal følges."

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: I grunngjevinga for spørsmålet er det vist til at Stortinget ber regjeringa presisere overfor landbruksforvaltninga, fylkesmannsembetet, kommunane og fylkeskommunane at reglane i konsesjonslova om priskontroll skal følgjast.
Departementet sende denne veka ut rundskriv M-2/2016 med følgjande omtale som gjeld Stortinget sitt vedtak nr. 10:

"Stortingsbehandlingen innebærer at priskontrollen ved konsesjonsvurderingen skal opprettholdes slik at konsesjonslovens bestemmelser om priskontroll skal følges. Henstillingen i brev 4. desember 2013 om ikke å legge avgjørende vekt på pris ved konsesjonsvurderingen mens forslaget om å oppheve priskontrollen var til behandling, vil med dette bortfalle."

Rundskriv M-2/2016 gjeld ut over dette endringar i beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eigedom. Endringa er knytt til Stortinget sitt vedtak nr. 3 frå behandlinga av proposisjonen om priskontroll som representanten viser til i sitt spørsmål. I rundskrivet er både Stortinget sine vedtak nr. 3 og 10 sitert.