Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:613 (2015-2016)
Innlevert: 16.02.2016
Sendt: 17.02.2016
Besvart: 26.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Er samferdselsministeren fornøyd med innsatsen for å få fortgang i arbeidet med reguleringsplan for E16 gjennom Nes i Akershus, hva mente han med utsagnet «vi skal ha god progresjon i det videre planarbeidet for strekningen», og kan han nå tidfeste når reguleringsplanen vil bli lagt fram?

Begrunnelse

I svar på skriftlig spørsmål i september 2015 om manglende framdrift i arbeidet med reguleringsplan for E16 gjennom Nes i Akershus skrev samferdselsministeren:

«Jeg er gjort kjent med at det er store kostnadsøkninger på prosjektet. Dette vil kreve en vesentlig økning av den statlige rammen i forhold til det som er lagt til grunn i NTP 2014-2023. Statens vegvesen / Vegdirektoratet vil om kort tid komme med en orientering om status for prosjektet, inklusiv mulige konsekvenser av kostnadsøkningen.
Jeg ser frem til å få denne snarlige orienteringen, som jeg planlegger å få sammen med en befaring på strekningen. Min klare ambisjon er at vi skal ha god progresjon i det videre planarbeidet for strekningen.»

Samferdselsministeren har for lengst foretatt befaring, men fortsatt er ingen reguleringsplan lagt fram. Reguleringsplanen er nå et år forsinket og hele Glåmdalsregionen og Nes er svært frustrerte over denne sendrektigheten.
Stortinget vedtok allerede i 1997 at det skulle bygges motorveg mellom Kløfta og Kongsvinger, og distriktet forventer nå et svar fra samferdselsministeren på når reguleringsplanen vil bli lagt fra og på når vegen kan påbegynnes.
Det er blitt hevdet at reguleringsplanen er ferdig fra planleggerne i Statens vegvesen, men at den er blitt stoppet lenger opp i systemet. Det hele virker helt uforståelig, og det under en samferdselsminister som flere ganger har uttalt at han ønsker å bygge veg raskere.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det hersker ikke tvil om at dagens regjering har gitt veisektoren et kraftig løft, både gjennom bevilgninger og organisering. Etter tiår med økende vedlikeholdsetterslep, så reduseres nå forfallet. Bevilgning til planlegging av nye vei- og jernbaneprosjekt er mer enn tredoblet etter regjeringsskiftet. E16 er en av veiene vi jobber med å få realisert på best mulig måte.
Som representanten Myrli viser til var jeg på en befaring på prosjektet E16 Kongsvinger-Kløfta tidlig i januar. Bakgrunnen var de store kostnadsoverskridelsene på gjenstående parseller. I forbindelse med befaringen fikk jeg en grundig orientering av Statens vegvesen, samt nyttige innspill fra lokale politikere. Det er viktig at vi finner gode løsninger på kostnadsutfordringene som har oppstått, slik at vi fortsatt får realisert et godt prosjekt og samtidig har respekt for skattebetalernes penger.
Etter min befaring på strekningen i januar 2016 ble Statens vegvesen bedt om å vurdere mulighetene for å redusere kostnadene. Det vil bli sett på to muligheter for kostnadsreduksjoner; enten ved å velge en annen trase for ny E16 enn den som ligger i vedtatt kommunedelplan eller ved gjøre endringer på den planlagte løsningen. Så snart jeg har mottatt endelig vurdering fra Statens vegvesen vil videre saksgang bli avklart.