Skriftlig spørsmål fra Tor Arne Bell Ljunggren (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:615 (2015-2016)
Innlevert: 16.02.2016
Sendt: 17.02.2016
Besvart: 23.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tor Arne Bell Ljunggren (A)

Spørsmål

Tor Arne Bell Ljunggren (A): Hva er status for fremdriften av prosjektet Sjunkhatten folkehøgskole i Fauske kommune, og ser kunnskapsministeren for seg at prosjektet skal realiseres, og i så fall når?

Begrunnelse

Sjunkhatten folkehøgskole er et prosjekt under etablering i Fauske kommune, i Salten i Nordland. Realisering av denne folkehøgskolen er av stor betydning for Saltenregionen, og har i tillegg som mål å fylle flere oppgaver i framtiden. Blant annet ser en for seg at tilbudet skal omfatte ettervern for unge voksne som tidligere har vært underlagt omsorg gjennom barnevernet. Skolen skal også være integreringsarena for unge innvandrere og selvaktiverende og oppbyggende tilbud for unge som ikke har fullført videregående skole.
Jeg registrerer at Sjunkhatten folkehøgskole ikke har fått finansiering gjennom statsbudsjettet for 2016. Prosjekteierne begynner nå å etterlyse konkrete tilbakemeldinger på prosjektets status.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Folkehøyskoleloven § 2 fastsetter at departementet godkjenner en folkehøyskole for tilskudd. Loven gir ikke rett til godkjenning, selv om vilkårene i loven er oppfylt. Det er en forutsetning for godkjenning at det er bevilget midler over statsbudsjettet til opprettelse av ny folkehøyskole.
Jeg har stor respekt for folkehøyskolenes rolle i samfunnet og utdanningssystemet. I denne sammenheng viser jeg til at vi etter regjeringsskiftet høsten 2013 har godkjent to nye folkehøyskoler (Kristiansand folkehøgskole og SKAP folkehøgskole).
Sjunkhatten folkehøgskole søkte første gang om godkjenning i 2013. Neste frist for søknader om godkjenning av ny folkehøyskole er 1. april 2016 for eventuell oppstart høsten 2017.
En eventuell fornyet søknad om godkjenning av Sjunkhatten folkehøgskole vil sammen med andre søknader som kommer inn bli vurdert og avgjort i forbindelse med de årlige budsjettprosesser.