Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:618 (2015-2016)
Innlevert: 17.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Besvart: 23.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Er det aktuelt å avklassifisere enkelte eller alle tilfluktsrom som i dag binder opp store arealer i mange norske kirker?

Begrunnelse

Alle kirker bygget etter krigen og fram til i 1998 har hatt krav om bygging av tilfluktsrom. Dette kravet er nå fjernet ved bygging av nye kirker, men en rekke eksisterende kirkebygg bruker i dag store deler av sitt areale til slike rom. Dette er areale som i mange tilfeller er sårt tiltrengt til andre formål som ungdomsklubb, eldretreff, kontorer og annet Tilfluktsrommene fremstår som svært unyttige. I tillegg har kirken et vedlikeholdsansvar for disse rommene i et evighetsperspektiv. Det er for så vidt et perspektiv kirken er vant med, men det kan virke urimelig i denne sammenheng da de gjerne ville disponert rommet annerledes.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Hovedregelen er at eksisterende tilfluktsrom skal opprettholdes og vedlikeholdes. Dette følger av forskrift 15. mars 1995 nr. 254 om tilfluktsrom. I forskriftens § 10 annet ledd heter det at: «Eier og bruker av tilfluktsrommet skal holde rommet vedlike og har ansvaret for at det klargjøres til bruk ved beredskap».
Av forskriftens § 40 fremgår det at denne plikten består selv om det ikke lenger er krav om å bygge tilfluktsrom i det aktuelle bygget/området.
Det kan dispenseres fra forskriften og bestemmelsene for øvrig når det foreligger særlige omstendigheter.
Det er ikke presisert nærmere i forskriften hva som utgjør særlige omstendigheter. Kravet praktiseres imidlertid strengt, og dispensasjonsspørsmålet må avgjøres basert på en konkret helhetsvurdering. Normalt anses ikke generelt ønske om ombygging, oppussing eller endret bruk av bygningsmassen for å utgjøre særlige omstendigheter.
Den strenge praksisen er utviklet blant annet på føringer gitt i St.meld.nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet, hvor følgende er sagt. «De eksisterende tilfluktsrommene representerer en betydelig samfunnsøkonomisk verdi. Eksisterende tilfluktsrom skal derfor vedlikeholdes».
I St. meld. 39 (2003-2004) Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid er dette gjentatt: «Tilfluktsrom skal fortsatt være en del av den beskyttelse samfunnet skal gi borgerne. Eksisterende tilfluktsrom skal vedlikeholdes. Sivilforsvaret skal gjennomføre tilsyn med tilfluktsrom for å sikre at disse holder en tilfredsstillende standard».
Jeg har forståelse for at tilfluktsrom i enkelte tilfeller kan oppfattes som dårlig arealutnyttelse. Jeg ønsker likevel ikke at tilfluktsrom skal bli en salderingspost når det gjelder virksomheters utvidelsesbehov, da dette raskt ville føre til forskjellsbehandling. En stadig økende befolkningsvekst medfører at det i fremtiden vil være behov for flere tilfluktsromsplasser enn i dag, noe som taler for at det kun i ekstraordinære tilfeller bør gis dispensasjon fra forskriften.
Jeg vil gjøre oppmerksom på at det i gjeldende instruks er gitt full anledning til å utnytte tilfluktsrom i fredstid, under forutsetning av at rommets beskyttende evne ikke reduseres og at det kan klargjøres som tilfluktsrom i løpet av 72 timer i en beredskapssituasjon.