Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:620 (2015-2016)
Innlevert: 17.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Besvart: 25.02.2016 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Kan finansministeren redegjøre for de konkrete bevilgningene i tiltakspakken som er rettet mot områdene med lavere vekst, ved å fremlegge en oversikt der andelen av tiltakene på 4 mrd. kroner med geografisk fordeling klart fremkommer?

Begrunnelse

Som en del av budsjettforslaget for 2016 la regjeringen fram en tiltakspakke for økt sysselsetting på omlag 4 mrd. kroner. Hovedinnretningen av pakken var at den skulle bestå av midlertidige tiltak rettet mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst. Som svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 429 fra Geir Pollestad gjentar statsråden at pakken har en geografisk innretning, og oppgir en oversikt med status for tiltakspakken med detaljerte millionbeløp på det enkelte tiltak. I en tid med rekordhøy ledighet og stort behov for motkonjunkturtiltak forventer jeg at finansministeren har tilstrekkelig oversikt på detaljene i den viktige tiltakspakken til å kunne forelegge en oversikt til Stortinget der det forekommer hvilke tiltak som er geografisk innrettet.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 429 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad har jeg redegjort for status for tiltakspakken etter Stortingets behandling av budsjettet for 2016. Det er nærmere redegjort for de enkelte tiltakene i tiltakspakken i Prop. 1 S (2015 2016), Prop. 1 S (2015 2016) Tillegg 1 og innstillingene fra stortingskomiteene om endringer i Regjeringens samlede budsjettforslag.
Stortinget har bevilget midler til formålene fra januar 2016. Dette gir forvaltningen fullmakt til og pålegg om å bruke bevilgningene i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. For en rekke av tiltakene i tiltakspakken gjøres det nå avrop på gjeldende rammeavtaler, oppdrag lyses ut i tråd med anbudsreglene eller tiltakene er under prosjektering og planlegging. Dette gjelder for eksempel vedlikehold og fornying av Vossabanen og Jærbanen, økte midler til Bergen museum og Norsk Oljemuseum og utbedring av fiskerihavner på blant annet Vestlandet. Det er det enkelte departement som må følge opp Stortingets vedtak på sine områder, og som ev. må gi en løpende status for tiltakene i tiltakspakken.
Regjeringen har høy beredskap og følger utviklingen nøye. Vi er beredt til å komme med nye tiltak hvis behovet skulle tilsi det.