Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:624 (2015-2016)
Innlevert: 17.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Besvart: 25.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): E6 Helgeland Nord Hemnes-Bolna (Saltfjellet) mangler en finansiering på omlag 450 mill. kroner.
Vil dette beløpet bli bevilget i sin helhet eller kan dette føre til at det må kuttes i foreslåtte prosjekt innafor pakken?

Begrunnelse

Vegpakke E6 Helgeland Nord er startet opp og skal etter plan stå ferdig 2019. I dette prosjektet er det flere delstrekninger, deriblant G/S veg mellom Finneidfjord og Bjerka i Hemnes kommune, samt utbedring av Kryss i Korgen.
Ved anbudsåpning lå det an til en kostnadsøkning på om lag 450 mill. kroner i forhold til fastsatte kostnadsrammer. Ved budsjettbehandlingen for 2016 var det ikke avklart hvordan man skulle dekke inn dette, og det ble da sagt at man skulle komme tilbake til dette. Det er nå en usikkerhet på Helgeland om prosjektets omfang blir opprettholdt, og fra Hemnes Kommune er det spesielt bekymringer for om planlagte G/S veg mellom Finneidfjord og Bjerka, samt ny kryssløsning i Korgen blir gjennomført som planlagt. Begge disse prosjektene er viktige trafikksikkerhetstiltak og G/S veg har i tillegg en viktig funksjon for å knytte tettere sammen tettstedene Bjerka og Finneidfjord. Det vil også være viktig for å få en bedre sammenhengende sykkelforbindelse utenom E6 i Hemnes, fra Finneidfjord og over Korgfjellet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg viser til redegjørelsen for saken i Prop. 1 S (2015-2016) ss. 120-121. Her fremgår det bl.a. at det ligger an til kostnadsøkninger for prosjektet. Prognosen for sluttkostnad innebærer en kostnadsøkning på om lag 450 mill. kr i forhold til kostnadsrammen. Kostnadsøkningen utgjør om lag 600 mill. kr i forhold til styringsrammen, gitt at prosjektet skal gjennomføres i uendret omfang.
Samferdselsdepartementet arbeider nå med å gjennomgå konsekvensene av kostnadsøkningen for den videre utbyggingen av prosjektet. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med saken så snart dette arbeidet er ferdig og avklaringer foreligger.