Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:626 (2015-2016)
Innlevert: 18.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Besvart: 24.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hva er status for arbeidet med retningslinjer for politireserven, og hvordan er den tenkt brukt og organisert?

Begrunnelse

Ved Stortingets behandling av nærpolitireformen (Prop. 61 LS 2014-2015) fattet Stortinget et anmodningsvedtak med tilslutning til at politireserven opprettholdes som en forsterkningsressurs. Dette vedtaket vil bli fulgt opp ved at departementet utarbeider retningslinjer for hvilke oppdrag politireserven skal benyttes til, hvor stor styrken skal være, hvordan den skal organiseres, og hvilken opplæring og trening den skal ha.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Arbeidet med gjennomføringen av Nærpolitireformen er omfattende. Justis- og beredskapsdepartementet har igangsatt arbeid på flere områder hva gjelder Politireserven, både før og etter at Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å opprettholde politireserven ved behandlingen av Prop. 61 LS (2014-2015).
Politidirektoratet deltar i et utvalg som ser nærmere på mulighetene for samarbeid mellom Politireserven, Sivilforsvaret og Heimevernet om opplæring, øvelser og utstyr. Videre er departementet i ferd med å sette ned en arbeidsgruppe for å se på avlønningsordningene for Politireserven og Sivilforsvaret.
Avslutningsvis kan jeg opplyse at departementet er i oppstartsfasen for et arbeid hvor man sammen med Politidirektoratet vil utrede rammer og retningslinjer for organisering av Politireserven etter ny politidistriktsstruktur fra 1.1.2016.
Dette arbeidet vil ta for seg spørsmål som vilkår for bruk, styrkens størrelse og organisering.